Advanced Competition Law

AuthorAnthony O’'Riordan
Pages15-40
Α∆ςΑΝΧΕ∆ ΧΟΜΠΕΤΙΤΙΟΝ ΛΑΩ
∀Τηε αργυµεντσ ιν φαϖουρ οφ τηε χυρρεντ ΕΧ ρεγιµε οφ εξηαυστιον ιν τηε ΕΕΑ ονλψ ισ τηατ
ρετυρν ον ινϖεστµεντ βψ τηε τραδεµαρκ ηολδερ ισ ηιγηερ τηυσ ιµπροϖινγ τηε ρανγε ανδ
θυαλιτψ οφ προδυχτσ. Ιτ ενσυρεσ τηατ ΕΧ χοµπανιεσ αρε νοτ πλαχεδ ατ α δισαδϖανταγε ϖισ α
ϖισ τηοσε χουντριεσ ωηιχη δο νοτ ηαϖε ιντερνατιοναλ εξηαυστιον
Αντηονψ ΟΡιορδαν
Μαψ 2002.
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
∀Βεφορε τηε λαω στανδσ α δοορκεεπερ. Το τηισ δοορκεεπερ τηερε χοµεσ α µαν φροµ τηε
χουντρψ ανδ πραψσ φορ αδµισσιον το τηε λαω. Βυτ τηε δοορκεεπερ σαψσ τηατ ηε χαννοτ γραντ
αδµιττανχε ατ τηε µοµεντ. Τηε µαν τηινκσ ιτ οϖερ ανδ τηεν ασκσ ιφ ηε ωιλλ βε αλλοωεδ ιν
λατερ. Ιτ ισ ποσσιβλε,σαψσ τηε δοορκεεπερ βυτ νοτ ατ τηε µοµεντ.∀
Φρανζ Καφκα. Βεφορε τηε Λαω.1
Φεω δοχτρινεσ χουλδ ηαϖε µορε σεριουσλψ τηρεατενεδ τηε Χουρτ οφ ϑυστ ιχε οφ τηε Ευροπεαν
Χοµµυνιτιεσ (ΕΧϑ) ιν ιτσ εφφορτσ το χρεατε α ηαρµονιουσ σινγλε µαρκετ τηαν ιντελλεχτυαλ
προπερτψ ριγητσ. Βψ τηειρ ϖερψ νατυρε τηεψ αρε τερριτοριαλ ανδ παρτιχυλαρλψ εφφεχτιϖε βαρριερσ
το τραδε. Ρεχογνισινγ τηε δανγερ τηατ συχη ριγητσ µαψ αλλοω χοµπανιεσ το χαρϖε υπ τηε
Χοµµον Μαρκετ, τηε ΕΧϑ δεϖελοπεδ τηε δοχτρινε οφ εξηαυστιον το χυρταιλ τηεµ ασ βαρριερσ
το ιντρα−Χοµµυνιτψ τραδε. Τηε δοχτρινε οφ τραδεµαρκ εξηαυστιον φροµ τηε Χουρτ∋σ χασε
λαω ωασ χοδιφιεδ ιν Αρτιχλε 7(1) οφ τηε Τραδε Μαρκ ∆ιρεχτιϖε2, ωηιχ η ωασ λατερ ε ξτενδεδ
το τηε Ευροπεαν Εχονοµιχ Αρεα. Τηε Αρτιχλε ρεµαινεδ σιλεντ ον τηε ισσυε οφ ιντερνατιοναλ
1 Φρανζ Καφκα, Βεφορε τηε Λαω
2 Φιρστ Χουνχιλ ∆ιρ. 89/104/ΕΕΧ οφ 21 ∆εχ. 1988 το αππροξιµατε τηε λαωσ οφ τηε Μεµβερ Στατεσ ρελατινγ το τραδε µαρκσ [1989] Οϑ
Λ40/1, ασ αµενδεδ βψ τηε Αγρεεµεντ ον τηε Ευροπεαν Εχονοµιχ Αρεα οφ 2 Μαψ 1992 [1994] Οϑ 11/3, ηερεαφτερ ρεφερρεδ το ασ τηε
∀Τραδε Μαρκ ∆ιρ.∀.
15
εξηαυστιον αλλοωινγ Νατιοναλ χουρτσ, αχαδεµιχ αυτ ηορσ, ανδ τηε ΕΦΤΑ Χουρτ το αδοπτ
διφφερεντ ιντερπρετατιονσ.
Τηε ϕυδγµεντσ οφ τηε Ευροπεαν Χουρτ οφ ϑυστιχε (ΕΧϑ) ιν τηε Σιληουεττε3, Σεβαγο4 ανδ
ϑαϖιχο5 χασεσ ηαϖε γενερατεδ σεριουσ χαυσε φορ χονχερν φορ παραλλελ τραδερσ ανδ ρεαφφιρµεδ
τηε ριγητ οφ α τραδεµαρκ ηο λδερ το πρεϖεντ παραλλελ ιµπορτσ οφ γοοδσ πλαχεδ ον τηε µαρκετ
ουτσιδε τηε ΕΕΑ βψ εξχλυδινγ τηε πρινχιπλε οφ ιντερνατιοναλ εξηαυστιον φροµ τηε
Τραδεµαρκ ∆ιρεχτιϖε. Τηε ϕυδγµεντσ σηεδ λιγητ ον τηε εξτεντ το ωηιχη χονχερν αβουτ
µαρκετ ιντεγρατιον στ ιλλ δοµινατε τ ηε δεϖελοπµεντ οφ τηε λαω ο ν ιντε λλεχτυαλ προπ ερτψ
ριγητσ ανδ τηε εξτεντ το ωηιχη βροαδερ χοµµερχιαλ χονσιδερατιονσ ασ το τηε νατυρε οφ
παραλλε λ ιµπορ τσ ηαϖε ηαδ λιττλε ινφ λυενχε ον τηε Χουρτ. Ασ ωελλ ασ ρεϖιεωινγ Σιληουετ τε,
Σεβαγο ανδ ϑαϖιχο τηε ϕυδγµεντ οφ Λαδδιε ϑ. ιν τ ηε Ενγλιση Ηιγη Χουρτ χασε οφ Ζινο
∆αϖιδοφφ6 ωιλλ αλσο βε αναλ ψσεδ ασ ιτ προϖιδεσ α πο ωερφυλ χριτιχ ισµ οφ τηε αππρο αχη οφ τηε
ΕΧϑ φροµ τηε περσπεχτιϖε οφ τηε χοµµερχιαλ λαωψερ.
ΕΞΗΑΥΣΤΙΟΝ ΟΦ ΡΙΓΗΤΣ ∆ΟΧΤΡΙΝΕ ΑΝ∆ ΙΝΤΕΛΛΕΧΤΥΑΛ ΡΙΓΗΤΣ.
Υνδερ χλασσιχ εχονοµιχ τηεορψ παραλλελ ιµπορτερσ αρε σεεν ασ προ−χοµπετιτιϖε ιν τηειρ
εφφεχτσ ασ τηεψ ρεδυχε πριχε δισχριµινατιον ανδ ενχουραγε ιντρα−βρανδ χοµπετιτιον. Τηερε
ισ ρεχεντ τηεορετιχαλ ωορκ ηοωεϖερ ωηιχη συγγεστσ τηατ σοµε βαρριερσ αγαινστ παραλλελ
ιµπορτερσ µαψ βε ϕυστιφιεδ ιν ορδερ το ενηανχε γλοβαλ χονσυµερ ωελφαρε βυτ τ ηερε ισ νο
χονχλυσιϖε προοφ ειτηερ ωαψ.7 Τηε αιµ οφ τηε Τραδεµαρκ ∆ιρεχτιϖε ωασ νοτ το αχηιεϖε φυλλ
ηαρµονισατιον οφ νατιοναλ τραδεµαρκ λαωσ βυτ σιµπλψ το ηαρµονισε τηοσε προϖισιονσ,
ωηιχη µοστ αφφεχτεδ τηε φυνχτιονινγ οφ τηε ιντερναλ µαρκετ. Τηισ µεανσ τ ηατ εϖεν ωηεν
ιµπλεµεντεδ, τηε ∆ιρεχτιϖε στιλλ λεαϖεσ σοµε χοµπετενχε το νατιοναλ λαω.
Τηε τερµ ΙΠΡ ινχλυδεσ ϖαριουσ φορµσ οφ ιννοϖατιον ανδ χρεατιϖιτψ. Χραιγ ανδ ∆εΒυρχα
δεσχριβε ιτ:
∀ασ α γενεριχ τερµ, ωηιχη χοϖερσ βοτη ινδυστριαλ ανδ αρτιστιχ φορµσ οφ προπερτψ ριγητ∀8
3 Χ−355/96, Σιληουεττε Ιντερνατιοναλ ϖ. Ηαρτλαυερ, [1998] 2 ΧΜΛΡ 593.
4 Χ−173/98, Σεβαγο Ινχ & Ανχιεννε Μαισον ∆υβοισ ετ φιλσ ϖ. Γ.Β Υνιχ ΣΑ, [1999] ΕΧΡ 1−4103.
5 Χ−306/96 ϑαϖιχο Ιντερνατιοναλ ϖ. Ψϖεσ Σαιντ Λαυρεντ Παρφυµσ [1998] ΕΧΡ 1−1983.
6 Ζινο ∆αϖιδοφφ ΣΑ ϖ. Α&Γ Ιµπορτσ Λτδ, [1999] 3 ΑΛΛ ΕΡ 711.
7 Α. Χλαρκ, Εδιτοριαλ [1999] 21 Ευροπεαν Ιντελλεχτυαλ Προπερτψ Ρεϖιεω, π.1.
8 Π. Χραιγ, ανδ Γ. ∆εΒυρχα, ΕΥ Λαω, Τεξτ Χασεσ ανδ Ματεριαλσ (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2002, 3ρδ Εδ.), π.1088.
16

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT