Airteagal 40.3.3: Gan Reachtaíocht, Gan Réasúin

AuthorGary Moloney
PositionBCL(Law & Irish) II, University College Cork
Pages105-114
[2013] COLR
105
AIRTEAGAL 40.3.3: GAN REACHTAÍOCHT, GAN RÉASÚIN
Gary Moloney*
A RÉAMHRÁ
The [Eighth] Amendment, born of public disquiet, historically divisive of our
people, guaranteeing in its laws to respect and by its laws to defend the right
to life of the unborn, remains bare of legislative direction….
1 [mo bhéim féin
a churtha leis].
Is beag duine a dhiúltódh gur é Airteagal 40.3.3,2 an airteagal is conspóidí i mBunreacht na
hÉireann. Baineann le ceann is na hábhair is callshaothaí in Éirinn sa la atá inniu ann:
ceart na mbeo gan breith chun a mbeatha. Tagann an ceart ós comhar na cúirteanna go minic,
i gclónna éagsúla agus bíonn sé deacair chun na fadhbanna sin a réitigh mar níl mórán
reachtaíocht choinneálach ann chun díriú a thabhairt dúinn. Mar sin caithfimid ceist a chur
orainn féin, gan aon reachtaíocht substainteach, an chruthaíonn Airteagal 40.3.3 níos mó
fadhbanna ná a réitíonn sé?
B TREOIRLÍNTE GHINMHILLTE
Is é The Offences Against the Person Act 18613 an t-aon acht a bhaineann leis an gníomh
ghinmillte, in éadan an ceart chun eolas a chur le fáil faoi nginmhilleadh.4 Deirtear go raibh
reachtaíocht againn i gcoinne ginmhilleadh roimh 1983 ag teacht de Teascán 58 don Offences
Against the Per son Act 1861. Argóntar go raibh cosc iomlán ar ghinmhilleadh roimh 1983
ach, go fireannach, an raibh? Consaítear go n-úsáideann sé an téarma ‘unlawfully’ go minic
san acht agus mar sin, tá impleacht ann, impleacht go bhfuil ginmhilleadh dleathach ann i
bhfoirm éigin. 5 Mar a dheir Hogan:
*BCL(Law & Irish) II, University College Cork.
1 The Attorney Genera l v. X, [1992] 1 IR 1 82.
2 Bunreacht na hÉireann: Bunchearta, Cearta Pearsanta; Airteagal 40.3.3. [B.n.hE 40.3.3 amach anseo]
a deir ‘Admhaíonn an Stát ceart na mbeo gan breith chun a mbeatha agus, ag féachaint go cuí do
chomhcheart na máthar chun a beatha, ráthaíonn sé gan cur isteach lena dhlíthe ar an gceart sin agus
ráthaíonn fós an ceart sin a chosaint is a shuíomh lena dhlíthe sa mhéid gur féidir é’.
3 The Offences Against the Person Act 1861.
4 Regulation of Information(Services outside the state for the termination of pregna ncy) Bill 1995.
5 (n 3) s.58 [Teascán 58 amach anseo].

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT