An chuideachta dhíscaoilte - Bás nó ath-fhás?

AuthorBenedict Ó Floinn
PositionM.A. (Oxon), B.L.
Pages129-138
AN CHUIDEACHTA DHÍSCAOILTE -
BÁS NÓ ATH-FHÁS?
BENEDICT Ó FLOINN*
Deir Courtney ina Law of Private Companies, “[o]nce
[a] company is struck off, it ceases to have any legal
existence.”1 Labhraíonn McCann i dtéarmaí níos láidre fós:
“[j]ust as the company can no longer sue after dissolution,
similarly all personal rights of action against the company are
lost.”2 Ag brath ar an bprionsabal seo, deirtear go minic sa
chúirt nach bhfuil cead ag gearánaí, atá ag cur an dlí ar
chuideachta a dhíscaoiltear i rith na cúise, na h-imeachtaí a
chur chun cinn go n-athchláraítear í.
I. CEIST CHASTA?
Tá sé soléir, áfach, go bhfuil an tuairim seo
ró-shimplí. Tá cuma na fírinne uirthi sa mhéid is a dhéantar
macnamh ar dhíscaoileadh a tharlaíonn de thoradh
foirceannadh i.e. de thoradh alt 273 (4) nó (5) d’Acht na
gCuideachtaí, 1963. Aithníodh an díscaoileadh seo mar rud
atá críochnaitheach agus dochloíte. Chun ainm na cuideachta
a chur ar ais ar Chlár na gCuideachtaí sa chás seo, baintear
úsáid as alt 310 d’Acht 1963. Foráiltear leis an alt seo:
Nuair a bheidh cuideachta díscaoilte,
féadfaidh an chúirt ... má dhéanann
leachtaitheoir, nó aon duine eile a bhfeicfear
don chúirt go bhfuil leas aige ann, iarratas
chuige sin, ordú a dhéanamh, ar cibé téarmaí is
cuí leis an gcúirt, á dhéarbhú go raibh an
díscaoileadh ar neamhní agus air sin féadfar
129 Judicial Studies Institute Journal [2:2
2 (1990) Gazette of the Incorporated Law Society 125 ag 127.
1 Alt 18.122.
* M.A. (Oxon), B.L.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT