Has Curiosity Killed the Cat? The Powers and Functions of Ireland’'s Tribunals of Inquiry

AuthorClaire Mc Hugh
Pages56-67
Ηασ Χυριοσιτψ Κιλλεδ τηε Χατ? Τηε Ποωερσ ανδ Φυνχτιονσ οφ Ιρελανδσ
Τριβυναλσ οφ Ινθυιρψ.
Βψ Χλαιρε Μχ Ηυγη
Τριβυναλσ οφ Ινθυιρψ ηαϖε βεχοµε αν υβιθυιτουσ παρτ οφ Ιρελανδσ λεγαλ ανδ πολιτιχαλ
λανδσχαπε ιν τηε λαστ δεχαδε ασ α ϖαριετψ οφ αλλεγατιονσ οφ µαλπραχτιχε, βοτη ιν
γοϖερνµεντ ανδ τηε πριϖατε σεχτορ, ηαϖε βεεν µαδε. Ιν ορδερ το µεετ τηε πυβλιχ
δεµανδ τηατ τηεσε µαττερσ βε ινθυιρεδ ιντο, τηε Οιρεαχητασ ηασ σεεν φιτ το εσταβλιση
σεϖεραλ Τριβυναλσ οφ Ινθυιρψ1. ∆εσπιτε Ωαδεσ ϖιεω τηατ τριβυναλσ οφ ινθυιρψ αρε α
προχεδυρε οφ λαστ ρεσορτ2, τηισ µεχ ηανισµ ο φ ινϖεστ ιγατιον ισ βεινγ ινχρεασ ινγλψ
ινϖοκεδ.
Χοοπερ ιδεντιφιεδ φουρ οβϕεχτιϖεσ οφ ηολδινγ α τριβυναλ οφ ινθυιρψ:
(ι) Το εσταβλιση τ ηε φαχτ σ; (ιι) Τ ο ιδεντ ιφψ αν ινδ ιϖιδυα λσ χυλπα βιλιτψ; (ιιι) Το συρϖε ψ τηε
αρρανγεµεντσ τηατ λεδ το τηε σχανδαλ, δισαστερ ορ αβυσε; (ιϖ) Το προϖιδε τηε σψµβολιχ
πυρποσε οφ ηολδινγ υπ το οβλοθυψ τηε παρτιχυλαρ εϖεντ τηατ ινδυχεδ τηε χρισισ οφ πυβλιχ
χονφιδενχε 3.
Ιτ ισ θυεστιοναβλε το ωηατ εξτεντ α πυβλιχ ινθυιρψ ωιλλ αχηιεϖε τηεσε οβϕεχτιϖεσ βυτ ιτ ισ
αλσο ρεχογνισεδ τηατ τηισ πεχυλιαρ χρεατυρε, α ηψβριδ ποσσεσσινγ λεγαλ, πολιτιχαλ,
ινϖεστ ιγατιϖε ανδ αδϖερ σαρια λ χηαραχτεριστ ιχσ ισ τηε ονλψ συιταβλε µετ ηοδ οφ ινθυιρψ ιντ ο
χερταιν µαττερσ. Τηε υνιθυε νατυρε οφ τριβυναλσ οφ ινθυιρψ ανδ τηειρ εσσεντιαλ ρολε ιν
1 Σ.1(1) οφ τηε Τριβυναλσ οφ Ινθυιρψ (Εϖιδενχε) Αχτ, 1921. Τηισ σεχτιον προϖιδεσ τηατ α τριβυναλ οφ
ινθυιρψ µαψ βε εσταβλισηεδ το ινθυιρε ιντο α δεφινιτε µαττερ οφ υργεντ πυβλιχ ιµπορτανχε.
2 Ωαδε. Αδµινιστρατιϖε Λαω (Οξφορδ, 1994) π.1007.
3 Χοοπερ, Πυβλιχ Ινθυιρεσ (1993) Χ.Λ.Π. 204, ατ 205
56

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT