Data Protection - An Overview

AuthorMichael O’'Dowd
Pages227-240
1
∆ατα Προτεχτιον  Αν Οϖερϖιεω
Βψ Μιχηαελ Ο∆οωδ
[2004] ΧΟΛΡ 14
Ιντροδυχτιον
Ωηετηερ ιτ ισ τρυε ορ οτηερωισε, πεοπλε βελιεϖε τηατ ιν ρεχεντ τιµεσ τηειρ πριϖαχψ ηασ
βεεν εροδεδ το α χονσιδεραβλε εξτεντ. Βψ ανδ λαργε τηισ ηασ βεεν αττριβυτεδ το ονε
τηινγ: τηε εξπονεντιαλ γροωτη ιν τηε προλιφερατιον ανδ ποωερ οφ χοµπυτερσ.
Τηε ∆ατα Προτεχτιον Αχτ 1988 ωασ τηε ρεσυλτ οφ α φεαρ τηατ περσοναλ δατα ωουλδ βε
υσεδ ρεχκλεσσλψ βψ πριϖατε ανδ γοϖερνµενταλ οργανισατιονσ αλικε. Ατ τηε τιµε οφ
εναχτµεντ τηερε ωασ ϖερψ λιττλε δεβατε ον τηε συβϕεχτ. Τηε µοτιϖατιον φορ τηε Αχτ χαµε
µορε φροµ βοτη τηε ΟΕΧ1 ανδ Τηε Στ ρασβουργ Χο νϖεντιον2 τηαν φροµ ωιτηιν Ιρελανδ.
Τηε λαχκ οφ ιντερεστ σηοων ιν ∆ατα Προτεχτιον ιν 1988 ισ ηοωεϖερ νοτ ινδιχατιϖε οφ
τοδαψσ αττιτυδε. Οφ παρτιχυλαρ ιντερεστ το τ ηοσε ινϖολϖεδ ιν τηε αρεα οφ διρεχτ µαρκετινγ
ισ α συρϖεψ πυβλισηεδ βψ τηε ∆ατα Προτεχτιον Χοµµισσιονερ ον τηε 13 ϑανυαρψ 2003.
Σοµε οφ τ ηε µο ρε σ αλιεντ φινδινγσ αρ ε ασ φολλο ωσ:
α) Ιριση πεοπλε ϖαλυε τηειρ πριϖαχψ οφ περσοναλ ινφορµατιον εϖεν ηιγηερ τηαν
προτεχτ ιον οφ χονσυ µερ ρ ιγητ σ ο ρ ε τηιχ σ ιν πυ βλιχ ο φφιχε. 81% οφ α σαµπ λε οφ
1203 πεοπλε αγεδ 15+ ρατεδ τηειρ πριϖαχψ ασ ϖερψ ιµπορταντ, ωιτη α φυρτηερ
17% χον σιδερινγ ιτ ιµπο ρτ αντ .
1 Οργανισατιον φορ Εχονοµιχ Χο−οπερατιον ανδ ∆εϖελοπµεντ Γυιδελινεσ γοϖερνινγ τηε Προτεχτιον οφ
Πριϖαχψ ανδ Τρανσβορδερ φλοωσ οφ Περσοναλ ∆ατα, 23 Σεπτεµβερ 1980
2 Τηε Χουνχιλ οφ Ευροπε Χονϖεντιον φορ τηε Προτεχτιον οφ Ινδιϖιδυαλσ ωιτη ρεγαρδ το Αυτοµατιχ
Προχεσσινγ οφ ∆ατα, σιγνεδ βψ Ιρελανδ ον τηε 28 ϑανυαρψ 1981
227

To continue reading

Request your trial