Economic Sanctions: Rethought Entirely?

AuthorEmma McClean
Pages41-55
ΕΧΟΝΟΜΙΧ ΣΑΝΧΤΙΟΝΣ: ΡΕΤΗΟΥΓΗΤ ΕΝΤΙΡΕΛΨ?
Βψ Εµµα ΜχΧλεαν
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Τηε υσε οφ εχονοµιχ σανχτιονσ ηασ βεχο µε ωιδεσπρεαδ σινχε τηε δεµισε οφ τηε Χολδ
Ωαρ. Τηε µοστ δα µνινγ χρ ιτιχισµ ο φ συχη υσε χαµε φρο µ ωιτηιν τηε ΥΝ ιτσελφ, ω ηεν
τηε Συβ−Χοµµισσιον ον τηε Προµοτιον ανδ Προτεχτιον οφ Ηυµαν Ριγητσ ασσερτεδ τηατ
τηε υσε οφ εχονοµιχ σανχτιονσ σηουλδ βε ρετηουγητ εντιρελψ. Ιτ ισ προποσεδ το εξαµινε
τηισ ασσερτιον ιν λιγητ οφ ιντερνατιοναλ ηυµαν ριγητσ λαω ιν τηε χοντεξτ οφ τηε Υνιτεδ
Νατιονσ. Τηισ ισ βεχαυσε ιντερνατιοναλ ηυµαν ριγητσ λαω δεριϖεσ ιτσ φορχε φροµ τηε ΥΝ
Χηαρτερ, τηε Υνιϖερσαλ ∆εχλαρατ ιον οφ Ηυµαν Ριγητσ, τηε Ιντερνατιοναλ Χοϖεναντ ον
Χιϖιλ ανδ Πολιτ ιχαλ Ρ ιγητσ, τηε Ιντ ερνατιο ναλ Χοϖε ναντ ο ν Εχονο µιχ Χυλτ υραλ α νδ
Σοχιαλ Ριγητσ ανδ οτηερ χοϖεναντσ, δεχλαρατιονσ ανδ ρεσολυτιονσ βψ ΥΝ βοδιεσ. Ασ
συχη ιτ ισ προποσεδ το λοοκ ατ εχονοµιχ σανχτιονσ ιµποσεδ βψ τηε Σεχυριτψ Χουνχιλ1.
Τηε Υνιτεδ Νατιονσ ηασ α δυαλ προποσε: ονε το µαινταιν ανδ ωηερε νεχεσσαρψ, ρεστορε
ιντερνατιοναλ πεαχε ανδ σεχυριτψ (Αρτιχλε 1.1) ανδ τηε οτ ηερ, το προµοτε ανδ ενχουραγε
ρεσπεχτ φορ ηυµαν ριγητσ ανδ φυνδαµενταλ φρεεδοµσ (Αρτιχλε 1. 3). Τηε Σεχυριτψ
Χουνχιλ ισ ατ τηε απεξ οφ τηε χολλεχτιϖε σεχυριτψ σψστεµ ενϖισαγεδ βψ τηε Χηαρτερ,
ωηερεασ τηε Γενερ αλ Ασσεµβλψ ισ χ ηαργεδ ωιτη α σσιστινγ ιν τηε ρεαλισατ ιον οφ ηυ µαν
ριγητσ ανδ φυνδαµενταλ φρεεδοµσ φορ αλλ2. Τηισ διϖισιον οφ λαβουρ, αλονγ τηε λινεσ οφ
Αρτιχλε 1.1 ανδ Αρτιχλε 1.3, βελιεσ τηε τενσιον ινηερεντ ιν ιντερνατιοναλ ηυµαν ριγητσ
λαω. Τηε στρυγγλε το ηαρµονισε τηισ δυαλ πυρποσε σερϖεσ ασ α χοντεξτ φορ τηε
δετερ µινατιο ν ωηετηερ εχονο µιχ σανχτιονσ σ ηουλδ βε ρετηο υγητ εντ ιρελψ ιν λιγητ οφ τηε
αβοϖε δοχυµεντσ.
Ιτ ωιλλ βε σηοων, αγαινστ α βαχκδροπ οφ γροω ινγ χονχερν ανδ εϖιδε νχε τηατ εχονο µιχ
σανχτιονσ δο ιµπαιρ τηε ενϕοψµεντ οφ ηυµαν ριγητσ. Τηε θυεστιον τηεν ασκεδ, δοεσ
1 Τηερε αρε µανψ τψπεσ οφ σανχτιονσ ρανγινγ φροµ διπλοµατιχ το µιλιταρψ, ασ τηερε αρε µανψ στατεσ αχτινγ
υνιλατεραλλψ ορ χολλεχτιϖελψ, ωηιχη ιµποσε τηεµ. Τηε Χηαρτερ αλλοωσ στατεσ το πυρσυε παχιφιχ
σεττλεµεντσ οφ δισπυτεσ (Αρτιχλε 52), ωιτηουτ Σεχυριτψ Χουνχιλ αυτηορισατιον, ανδ τηε ιµποσιτιον οφ
σανχτιον σ βψ α στατε αγα ινστ ανοτη ερ ισ α φαχετ ο φ τραδε λα ω. Αφριχαν σ τατεσ αχτεδ χ ολλεχτιϖελψ α γαινστ
Βυρυνδι, ωηερεασ τηε ΥΣ ηασ χοµπρεηενσιϖε σανχτιονσ ιν πλαχε αγαινστ Χυβα. Ηυµανιταριαν αιδ
αρριϖεδ, φορ τηε φιρστ τιµ ε ιν φορτψ ψεαρσ, ιν Χυβα φρ οµ τηε ΥΣ ιν ∆εχεµβερ 2000. Τηε Συβ Χοµµισσιον
ον Ηυµαν Ριγητσ ηασ υργεδ στατεσ το ρεχονσιδερ τηειρ αδοπτιον ορ συππορτ φορ συχη µεασυρεσ, Ρεσ.
2000/25.
2 Υνιτεδ Νατιον σ Χηαρτερ, Αρτι χλε 13. 1 (β).
41

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT