Law as Literature: Illuminating the Debate Over Constitutional Consistency

AuthorLesley A. Walter
PositionB.A., M.A., J.D., LL.M.
Pages183-206
Λαω ασ Λιτερατυρε: Ιλλυµινατινγ τηε ∆εβατε Οϖερ Χονστιτυτιοναλ Χονσιστενχψ
Βψ Λεσλεψ Α. Ωαλτερ, Β.Α., Μ.Α., ϑ.∆., ΛΛ.Μ.
[2004] ΧΟΛΡ 10
Ιντροδυχτιον
Τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε Ιριση Χονστιτυτιον, ωηιχη δραωσ υπον τηε ποτεντιαλλψ
οπποσιτιοναλ πρινχιπλεσ οφ Χηριστιαν δεµοχραχψ ανδ λιβεραλισµ,1 ηασ οφτεν ινϖιτε δ δεβατ ε
ιν λεγαλ χιρχλεσ οϖερ τηε αππροπριατε αππροαχη το βε τακεν βψ τηε ϕυδιχιαρψ ιν τηε
δεϖελοπµεντ οφ περσοναλ ριγητσ. Συχη δεβατε ισ παρτιχυλαρλψ ποιγναντ ιν τηε
ϕυρισπρυδενχε οφ υνενυµερατεδ περσοναλ ριγητσ, ι.ε., ριγητσ ωηιχη ηαϖε βεεν ιµπλιεδ ασ
εξιστινγ ιν τηε Χονστιτυτιον δυε το τηε ϕυδιχιαρψσ ιντερτεξτυαλ ρεφερενχεσ το ανδ
ινχορπο ρατ ιον οφ τ ηεο χρα τιχ νατυ ραλ λα ω. Χ ονσ εθυεντλψ, σοµε σχηο λαρσ ηιπ ηασ βεεν
χριτ ιχαλ οφ τ ηε ϕυ διχια ρψσ αβιλιτψ το αχτ ασ αν ιµπαρ τιαλ αρβιτ ερ οφ ϕυσ τιχε,2 βυτ
1 Σεε, γενεραλλψ, ∆. Κεογη, Τηε Χονστιτυτιοναλ Ρεϖολυτιον: Αν Αναλψσισ οφ τηε Μακινγ οφ τηε
Χονστιτυτιον, ιν Φ.Λιττον (εδ.), Τηε Χονστιτυτιον οφ Ιρελανδ (∆υβλιν, Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ
Αδµινιστρατιον, 1988).
2 Σεε, ε.γ., ∆.Γ. Μοργαν, Α ϑυδγµεντ Τοο Φαρ? ϑυδιχιαλ Αχτιϖισµ ανδ τηε Χονστιτυτιον (Χορκ
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2001); ϑ. Χοοκε, Ιµπλιχατιονσ φορ τηε Πραχτισινγ Λαωψερ ιν ∆. Μολονεψ ανδ Μ.
Ροβινσον (εδσ.) , Τηε Βρυσσελσ Χονϖεντιον ον ϑυρισδιχτιον ανδ τηε Ενφορχεµεντ οφ Φορειγν ϑυδγµεντσ
(Ι.Ε.Ε.Λ., 1989) [Ο]νε οφ τηε εφφεχτσ οφ τηε Χονστιτυτιον υπον τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε λαω ισ πραχτισεδ ιν
τηισ χουν τρψ ηασ βεεν το ιντρ οδυχε αν ελεµ εντ οφ ινδι σχιπλιν ε, λοοσενεσσ αν δ εϖεν λαζ ινεσσ. Φορ ονε
τηινγ, τηε Χονστιτυτιον ωασ εντιρελψ ουρ οων χρεατιον ανδ ιτσ εφφεχτσ ιν παρτιχυλαρ ϕυδγµεντσ ορ
δεχισιονσ ωερε νοτ συβϕεχτ το ανψ ουτσιδε αππεαλ ορ σχρυτινψ ορ το χοµπαρισον ωιτη παραλλελ
δεϖελοπµεντσ ελσεωηερε. Μορεοϖερ, τηε χοδε οφ χονστιτυτιοναλ λαω τενδσ ιτσελφ το γενεραλ προποσιτιονσ
ανδ τηε µακινγ οφ δεχισιονσ βψ ρεφερενχε το βροαδλψ−δραων πρινχιπλεσ . Μοστ πραχτιτιονερσ ωουλδ, Ι
συσπεχτ, αχκνοωλεδγε τηατ τηε διφφερεντ αππροαχη ωηιχη ηασ βεεν χονδιτιονεδ βψ τηε χονστιτυτιοναλ
βαχκγρουνδ ιν τηισ χουντρψ προδυχεσ γρεατερ φαιρνεσσ ανδ ρ ενδερσ ϕυδγµεντσ φρεθυεντλψ µορε ρεαλιστιχ
ανδ χοµπασσιονατε βψ γιϖινγ τηε ϕυδιχιαρψ αν οππορτυνιτψ το βε λεσσ χονφινεδ βψ στριχτ ανδ λιτεραλ ρυλεσ
οφ ιντερπρετατιον ανδ οφ τηε στραιτ−ϕαχκετ οφ προχεδυρε. Νεϖερτηελεσσ, Ι τηινκ ιτ ηασ αλσο χοντριβυτεδ το α
λοσσ οφ τηε δισχιπλινε οφ ρεασονινγ τηατ ωουλδ φορµερλψ ηαϖε βεεν σο τψπιχαλ οφ τηε χοµµον λαω
αππροαχη το τηε αρ γυινγ οφ λ εγαλ ισσυεσ βψ ρεφερ ενχε το πρεχεδ εντ. Ιτ ι σ ρελατι ϖελψ ραρε νοωαδα ψσ ιν τηε
Ιριση χουρτσ τηατ ψου σεε τηε φυλλψ−φλεδγεδ περφορµανχε οφ τηε ιντελλεχτυαλ εξερχισε ινϖολϖεδ ιν αργυινγ
α ποιντ βψ ρεφερ ενχε το πρεχεδ εντ. Τη ε δισχιπλι νεδ εξερχι σε οφ τραχινγ τη ε δεϖελοπµεντ οφ α παρτ ιχυλαρ
ποιντ βψ αναλψσινγ χαρεφυλλψ τηε λεγαλ ρατιοναλε τηρουγη α λονγ σεριεσ οφ χασεσ ισ νοτ αλωαψσ ωελλ
ρεχειϖεδ ιν τηε µοδερ ν Ιριση χουρτ. Ψου ρ τψπιχαλ Ηιγ η Χουρτ α χτιον ωιλλ φρεθυεντλψ δισποσε οφ τηε λεγαλ
αργυµεντ βψ α ρεφερενχε το ονε ορ τωο ολδερ ρεπορτεδ χασεσ συππλεµεντεδ βψ α ϕυµπ το ονε ορ τωο
ρεχεντ α νδ, πρ εφεραβλψ, υνρ επορτεδ ϕυδγµεντσ. Σεε αλσο Γ. Ηογαν, Γ. Ωηψτε (εδσ.), Κελλψσ Τηε Ιριση
Χονστιτυτιον (3δ εδ.) (∆υβλιν, Βυττερωορτησ, 1994) ατ π. 5: Ονε νεεδσ το εµπηασιζε, ηοωεϖερ, τηατ
183
ιντερεστινγλψ, λιττλε αχαδεµιχ χριτιχισµ ισ διρεχτεδ ατ τηεσε φυνδαµενταλλψ χοντραδιχτορψ
πηιλοσοπηιεσ οφ τηε Χονστιτυτιον, ωηιχη χουλδ αργυαβλψ βε σεεν ασ α µιχροχοσµ οφ τηε
χονφυσιον οφ Ιριση σοχιετψ ασ α ωηολε ανδ ιτσ ινδεχισιϖενεσσ αβουτ πολιτιχαλ ιδεντιτψ,
µοραλιτψ, ανδ ρελιγιον. Τηερεφορε, ρατηερ τηαν φοχυσ ον τηε ιναδεθυαχιεσ οφ τηε ϕυδιχιαρψ
ασ αν ινστιτυτ ιον, τη ισ εσσ αψ ωιλλ δ ιρεχ τ ιτ σ σχρ υτ ινψ το µετ ηοδ σ οφ ιντ ερπρετατ ιον οφ τηε
Ιριση Χονστιτυτιον ιτσελφ. Βψ υσινγ ποστ−µοδερν λιτεραρψ τηεορψ το ρεϖιεω τηε βασισ οφ
υνενυµερατεδ περσοναλ ριγητσ ιν τηε χονστιτυτιοναλ τεξτ, ιτ ισ ηοπεδ το δεµονστρατε τηατ
αλτηουγη συβϕεχτιϖιτψ ισ αν υναϖοιδαβλε ρεαλιτψ ιν χονστιτυτιοναλ αδϕυδιχατιον, ποστ−
µοδε ρν λιτ ερ αρψ τ ηεο ρψ ( συχ η ασ δεχονστ ρυ χτιο ν) µαψ βε υσεδ τ ο φα χιλιτατε µορε
ρεασονε δ ϕυσ τιφιχα τιο νσ φορ χο ντρ οϖε ρσια λ δεχισ ιονσ βασεδ υπο ν νατυρ αλ λαω  τη υσ
λενδινγ αν αιρ οφ λεγιτιµαχψ το τηε προχεσσ.
Ι. Προβλεµσ οφ Χονστιτυτιοναλ Ιντερπρετατιον: τηε Υνενυµερατεδ Ριγητσ ∆οχτρινε
Ιν ορδερ το αππρεχιατε τηε Ιριση Χονστιτυτιονσ χοντραδιχτορψ νατυρε, ιτ ισ
νεχεσσαρψ το φιρστ εξπλορε τηε βαχκγρουνδ οφ τηε δοχυµεντ ανδ οφ τηε δεϖελοπµεντ οφ
τηε υνενυµερατεδ ριγητσ δοχτρινε ιν Ιριση χονστιτυτιοναλ λαω, ασ ωελλ ασ τηε βασιχ
ιντερπρετιϖε αππροαχηεσ τηατ ηαϖε βεεν πυτ φορτη βψ τηε λεγαλ εσταβλισηµεντ τηυσ φαρ ανδ
τηειρ ινηερεντ ωεακνεσσεσ.
Ιν 1937, τηε Ιριση ελεχτορατε ρατιφιεδ α νεω Χονστιτυτιον (Βυνρεαχητ να
η⊃ιρεανν) ωηιχη ηασ βεεν δεσχριβεδ βοτη ασ α περσοναλ στατεµεντ οφ τηε πηιλοσοπηψ οφ
Εαµο ν δε ςαλερ α3 ανδ (φορ ιτσ τιµε) ασ α φαιρλψ συχχεσσφυλ υνιον οφ δεµοχραχψ ανδ
τηε χουρτσ ηαϖε σηοων νο χονσιστενχψ ωιτη ρεγαρδ το ανψ παρτιχυλαρ αππροαχη [το χονστιτυτιοναλ
ιντερπρετατιον] ανδ τηισ γιϖεσ ρισε το τηε συσπιχιον τηατ ινδιϖιδυαλ ϕυδγεσ αρε ωιλλινγ το ρελψ ον ανψ
συχη αππροαχη ασ ωιλλ οφφερ αδϖεντιτιουσ συππορτ φορ α χονχλυσιον ωηιχη τηεψ ηαϖε αλρεαδψ ρεαχηεδ.
3 Κεογη, φν. 1 συπρα ατ π.66.
184

To continue reading

Request your trial