Making the Most of International Law on the Right to Identity: An Analysis of Article 8 of the United Nations Convention on the Rights of the Child

AuthorPatrick McCarthy
PositionPh.D candidate, Law Faculty, University College Cork
Pages40-62
1
Μακινγ τηε Μοστ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω ον τηε Ριγητ το Ιδεντιτψ: Αν Αναλψσισ οφ
Αρτιχλε 8 οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ Χονϖεντιον ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ
Βψ Πατριχκ ΜχΧαρτηψ1
[2004] ΧΟΛΡ 3
Ιντροδυχτιον
Αρτιχλε 8 οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ Χονϖεντιον ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ Τηε Χονϖεντιον
ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ (ΧΡΧ) 2 ρεπρεσεντσ τηε φιρστ οχχασιον ωηεν Στατεσ υνδερτοοκ
εξπρ εσσ οβλιγ ατ ιονσ βινδινγ τη εµ υνδ ερ ιν τερ νατ ιοναλ λαω ιν ρεσ πεχτ ο φ χηιλδρ ενσ ριγητσ
ανδ διδ σο ιν α λεγαλ ινστρυµεντ δεϖοτεδ εξχλυσιϖελψ το τηατ συβϕεχτ.3 Τηε ΧΡΧ αλσο
µαρκ εδ α δεχισιϖε ση ιφτ ιν τ ηε λε γαλ χ ονχεπτ οφ τ ηε χηιλδ ατ ιντ ερ νατ ιονα λ λαω ιν ιτσ
χονσιστεντ αππλιχατιον οφ α ριγητσ−βασεδ αππροαχη το χηιλδρενσ ισσυεσ.4 Τηατ
Χονϖεντ ιον αλσο ενϕο ψσ τ ωο οτ ηερ διστ ινχτιονσ. Τηε φιρ στ ισ τη ατ ιτ ισ τ ηε µο στ
1 Πη.∆ χανδιδατε, Λαω Φαχυλτψ, Υνιϖερσιτψ Χολλεγε Χορκ. Τηισ αρτιχλε ισ βασεδ ον α χηαπτερ ιν τηε
αυτηορσ 2002 ΛΛ.Μ. δισσερτατιον, Ριγητ το Ιδεντιτψ υνδερ Ιριση ανδ Ιντερνατιοναλ Λαω οφ τηε Χηιλδ
ωιτη Ρεφερενχε το Αδοπτιον. Τηε αυτηορ ωισηεσ το τηανκ ∆ρ Υρσυλα Κιλκελλψ φορ ρεαδινγ τηε δραφτ οφ
τηισ αρτιχλε ανδ φορ ηερ ηελπφυλ χοµµεντσ. Ανψ ερρορσ ρεµαιν τηε σολε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε αυτηορ.
2 Αδοπτεδ ανδ οπενεδ φορ σιγνατυρε, ρατιφιχατιον ανδ αχχεσσιον βψ ΥΝ Γενεραλ Ασσεµβλψ Ρεσολυτιον
44/25 οφ 20τη Νοϖεµβερ 1989. Εντρψ ιντο φορχε 2νδ Σεπτεµβερ 1990. Τηε τεξτ οφ τηε Χονϖεντιον ον
τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ ισ αϖαιλαβλε ον τηε ωεβσιτε οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ Χοµµισσιονερ φορ Ηυµαν
Ριγη τσ: η ττπ:// ωωω.υν ηχηρ .χη
3 Φορ α δεταιλεδ εξποσιτιον οφ τηε φορµατιον οφ τηε Χονϖεντιον, σεε Νιγελ Χαντωελλ Τηε Οριγινσ,
∆εϖελοπµεντ ανδ Σιγνιφιχανχε οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ Χονϖεντιον ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ ιν
∆ετριχκ ετ αλ (εδσ), Τηε Υνιτεδ Νατιονσ Χονϖεντιον ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ: Α Γυιδε το τηε
Τραϖαυξ Πρεπαρατοιρεσ (Μαρτινυσ Νιϕηοφφ, ∆ορεδρεχητ, 1992) ατ πγσ. 19−30. Σεε αλσο Φλορενχε Βρυχε
Τηε Μακινγ οφ τηε Χονϖεντιον ανδ Σοµε Θυεστι ονσ φορ τηε Φυτυρε ιν Π. Βερωιχκ ανδ Μ. Βυρνσ, Τηε
Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ: Ιριση Περσπεχτιϖεσ ον τηε ΥΝ Χονϖεντιον (Τηε Χουνχιλ φορ Σοχιαλ Ωελφαρ ε,
∆υβλιν 1991) ατ πγσ. 1−16 ανδ Γλενν Α. Μοωερ ϑρ. Τηε Χονϖεντι ον ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ:
Ιντερνατιοναλ Συππορτ φορ Χηιλδρεν (Λονδον: Γρεενωοοδ Πρεσσ, 1997) Σεχτιον 1: Τηε Σιγνιφιχανχε,
Βαχκγρουνδ ανδ ∆εϖελοπµεντ οφ τηε Χονϖεντιον. Φορ αν οϖερϖιεω οφ τηε ΥΝ Χονϖεντιον ον τηε
Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ γενεραλλψ σεε Α. Βαινηαµ, Χηιλδρεν: Τηε Μοδερν Λαω (2νδ Εδιτιον, Βριστολ,
ϑορδαν Πυβλισηινγ Λιµιτεδ 1998) ατ πγσ. 5767.
4 Α ποιντ εµπηασισεδ ιν α στατεµεντ µαδε ον 9τη Μαψ 2002 βψ τηε φορµερ Υνιτεδ Νατιονσ Ηιγη
Χοµµισσιονερ φορ Ηυµαν Ριγητσ, Μρσ Μαρψ Ροβινσον, το τηε Υνιτεδ Γενεραλ Ασσεµβλψ Σπεχιαλ
Σεσσιον ον Χηιλδρεν: Τηε αδοπτιον οφ τηε Χονϖεντιον ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ ιν 1989 ρ εφλεχτεδ τηε
ιντερνατιοναλ χονσενσυσ ον α νεω ϖισιον οφ χηιλδρεν  νο λονγερ ασ µερε οβϕεχτσ οφ προτεχτιον ωηο
ηαϖε ν εεδσ , βυτ ασ ηυ µαν βεινγ σ ωηο ενϕοψ ρ ιγητ σ. (Τηε τ εξτ οφ Μρ σ Ροβινσον σ αδ δρεσσ ωα σ
αχχεσσεδ ον τηε ωεβσιτε οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ Ηιγη Χοµµισσιονερ φορ Ηυµαν Ριγητσ:
ηττ π:// ωωω.υν ηχη ρ.χ η/Αχχεσσεδ ον 11τη Μαψ, 2002).
40
2
χοµπ ρεη ενσιϖε λεγ αλ ινστρυ µεντ ον χ ηιλδρ ενσ ριγητσ. Τηε σεχονδ ισ τηα τ ιτ ηασ τηε
ηιγηεστ νυµβερ οφ Στατε Παρτψ ρατιφιχατιονσ οφ ανψ ιντερνατιοναλ ηυµαν ριγητσ τρεατψ.5
Αρτιχλε 8 οφ τηατ Χονϖεντιον ισ οφ παρτιχυλαρ ρελεϖανχε το τηε χηιλδσ ριγητ το ιδεντιτψ.
Τηισ αρτ ιχλε ωιλλ εξαµινε τηε σχο πε οφ τ ηατ πρ οϖισιον φο λλοωεδ βψ α ν αναλψσισ ο φ ηοω τηε
Χοµµιτ τε ε ο ν τ ηε Ριγ ητσ οφ τ ηε Χηιλδ, ε σταβλισηε δ τ ο µο νιτο ρ ιµπ λεµεντ ατ ιον ο φ τηε
Χονϖεντ ιον, ισ µακ ινγ αν ιµπορτα ντ χ οντ ριβυτιο ν τ ο ιτ σ απ πλιχατιο ν. Τ ηε θυ εστ ιον ωιλλ
τηεν βε πο σεδ ωηετηερ φυρτηερ αχ τιον βψ τηε ιντερνατ ιοναλ χοµµυνιτψ µιγητ βε ρεθυιρεδ
το προϖιδε αδεθυατελψ φορ ιδεντιτψ ισσυεσ αρισινγ ιν ρελατιον το χηιλδρεν ωηιλε συγγεστινγ,
εϖεν ιφ τηισ ωερε το βε τηε χασε, υσε οφ Αρτιχλε 8 ΧΡΧ ασ ιτσ στανδσ ωουλδ βε οφ γρεατ
βενεφιτ το ρεγιοναλ ανδ νατιοναλ λεγαλ σψστεµσ ασ τηεψ αδδρεσσ ιδεντιτψ ισσυεσ.
Εξπλορινγ τηε Σχοπε οφ Αρτιχλε 8 ΧΡΧ
Αρτιχλε 8 ΧΡΧ προϖιδεσ:
α. Στατεσ Παρτιεσ υνδερτακε το ρεσπεχτ τηε ριγητ οφ τηε χηιλδ το πρεσερϖε ηισ
ορ ηερ ιδεντιτ ψ, ινχ λυδινγ νατ ιονα λιτψ, ναµε ανδ φα µιλψ ρελα τιο νσ ασ
ρεχογνισεδ βψ λαω ωιτηουτ υνλαωφυλ ιντερφερενχε.
β. Ωηερ ε α χ ηιλδ ηασ βεε ν ιλλεγα λλψ δεπ ριϖε δ οφ σοµε ορ αλλ οφ τηε ελεµε ντσ
οφ ηισ ορ ηερ ιδεντιτψ, Στατεσ Παρτιεσ σηαλλ προϖιδε αππροπριατε ασσιστανχε
ανδ προτεχτιον ωιτη α ϖιεω το ρε−εσταβλισηινγ σπεεδιλψ ηισ ορ ηερ ιδεντιτψ.
5 Ασ οφ 1στ Φεβρυαρψ 2002, 191 Στατεσ παρτιεσ ηαδ ρατιφιεδ ορ αχχεδεδ το τ ηε Χονϖεντ ιον: Σεε ΥΝ ∆οχ
ΧΡΧ/Χ/114 14τη Μαψ 2002, Τηε Χοµµιττεε ον τηε Ριγητσ οφ τηε Χηιλδ, Ρεπορτ ον τηε Τωεντψ−Νιντη
Σεσσιον (Γενεϖα, 14 ϑανυαρψ  1στ Φεβρυαρψ 2002) ΙΙ. Οργανισατιοναλ ανδ Οτηερ Ματτερσ Α. Στατεσ
παρτιεσ το τηε Χονϖεντιον ατ παρα.2. Α χοµπλετε λιστ οφ τηε ρατιφιχατιον ορ αχχεσσιον στατυσ οφ Στατεσ
Παρτιεσ ιν χονταιν εδ ιν τηε Ανν εξ Ι οφ τηατ Ρεπορτ. Ιρελανδ σιγνεδ τηε ΧΡΧ ον 30τη Σεπτεµβερ,
1990, συβµιττεδ ιτσ ινστρυµεντ οφ ρατιφιχατιον ον 28τη Σεπτεµβερ, 1992 , ανδ τηε Χονϖεντιον εντερεδ
ιντο φορχε φορ Ιρελανδ ον 28τη Οχτοβερ 1992. Τηε τεξτ οφ αλλ Ρεσερϖατιονσ ανδ ∆εχλαρατιον το τηε ΧΡΧ
ισ χονταινεδ ιν ΥΝ ∆οχ ΧΡΧ/Χ/2/Ρεϖ.8: Ρεσερϖατιονσ, ∆εχλαρατιονσ ανδ Οβϕεχτιονσ: ρελατινγ το τηε
Χονϖεντιον ον τηε Ριγητσ οφ τ ηε Χηιλδ: 07/12/99 Ιρελανδ ηασ νοτ εντερεδ ανψ Ρεσερϖατιονσ ορ
∆εχλαρατιονσ το τηε ΧΡΧ.
41

To continue reading

Request your trial