“Mature” Minors & The Medical Law; Safety First?

AuthorMáiréad Enright
PositionBCL graduated from U.C.C. in 2003. She is currently reading for the MA in Medical Ethics and Law at the University of London, King’s College and will begin her studies at the Honorable Society of King’s Inns in the autumn
Pages111-125
1
ΜΑΤΥΡΕ ΜΙΝΟΡΣ & ΤΗΕ ΜΕ∆ΙΧΑΛ ΛΑΩ; ΣΑΦΕΤΨ ΦΙΡΣΤ?
ΒΨ ΜℑΙΡ⊃Α∆ ΕΝΡΙΓΗΤ
[2004] ΧΟΛΡ 6
Ιντροδυχτιον
Ιριση λαω ισ νοταβλε φορ ιτσ λαχκ οφ ϕυρισπρυδενχε ον αδολεσχεντ µεδιχαλ δεχισιον−µακινγ.
Ιτ ισ τηυσ διφφιχυλτ το δισχερν ηοω ουρ ϕυδιχιαρψ ωουλδ αππροαχη τηε ισσυε. Τηε ΠΚΥ 2 χασε
βροαδλψ δεµονστρατεδ τηε χοµπετινγ χονχερνσ ατ π λαψ ωηερε ανψ δεχισιον µυστ βε τακεν
αβουτ µαττερσ αφφεχτινγ α χηιλδσ ηεαλτη. Τηε Χηιεφ ϑυστιχεσ δισσεντινγ ϕυδγµεντ τηερε
πριζεδ προτεχτινγ τηε ωελφαρε οφ τηε ϖυλνεραβλε αβοϖε αλλ ελσε. Τηε µαϕορ ιτψ ρυλινγ
εµπηασισεδ τηε χονϖιχτιον τηατ στατε ιντερφερενχε ωιτη φαµιλψ δεχισιονσ οφ τηισ κινδ
σηουλδ βε τηε εξχεπτιον ρατηερ τηαν τηε ρυλε. Τηε Ενγλιση αππροαχη το τηε λαω οφ
αδολεσχεντ χονσεντ ανδ χαπαχιτψ ισ τ ηερεφορε α υσεφυλ συβϕεχτ φορ στ υδψ. Ιτ ισ ιµβυεδ ωιτη
τηε σαµε τενσιονσ, ωηιχη ηαϖε ρεαρεδ τηειρ ηεαδσ ον τηισ σιδε οφ τηε Ιριση Σεα; βετωεεν
ινστιτυτιοναλ ατταχηµεντ το βενεϖολεντ πατερναλισµ ανδ τηε λιβ εραλ τα λισµαν ο φ ινδιϖιδ υαλ
αυτονοµψ. Χρυχιαλλψ, ιτ δεµονστρατεσ ωηατ µαψ ηαππεν ωηεν ωε ραισε τηε στακεσ; ωηεν
τηε δεχισιον ισ µαδε νοτ βψ τηε αδυλτ παρεντ βυτ βψ τηε ϖυλνεραβλε χηιλδ ηιµσελφ. Ιτ ισ
µψ συβµισσιον τηατ Ενγλιση ϕυρισπρυδενχε ηασ γονε τ ηε ρουτε οφ εξχεσσιϖε χαυτιον. Ιτ ισ
ηεαϖψ ωιτη α σενσε τηατ ιτ ισ υνω ισε το τρυστ τεεναγερσ ωιτη τηε σερ ιουσ βυσινεσσ οφ µακινγ
µεδιχαλ δεχισιονσ φορ τ ηεµσελϖ εσ. Ανδ σο, τηερε ισ α στ ατυσ− ινσπιρεδ βιασ ωο ϖεν ιντο τηισ
αρεα οφ λαω: ονε τηατ λεανσ φιρµλψ τοωαρδσ µορε ρελιαβλε δεχισιον−µακερ. Ιντερεστινγλψ,
1∗ Μ〈ιραδ Ενριγη τ ΒΧΛ γραδυατεδ φρ οµ Υ.Χ.Χ. ιν 2003. Ση ε ισ χυρρεντλψ ρεα δινγ φορ τηε ΜΑ ιν Μεδι χαλ
Ετηιχσ ανδ Λαω ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Λονδον, Κινγσ Χολλεγε ανδ ωιλλ βεγιν ηερ στυδιεσ ατ τηε Ηονοραβλε
Σοχιετψ οφ Κιν γσ Ιννσ ιν τηε αυτυµν.
2 Νορτη Ωε στερν Ηεα λτη Βοαρδ ϖ Ω.(Η.) [2001] 3 ΙΡ 635
111

To continue reading

Request your trial