The Current Status of Computer Hacking Offences in Ireland and their Application to the Internet

AuthorRory McIntyre-O’Brien
PositionThis article was written as part of an LL.M Degree at UCC
Pages126-142
1
Τηε Χυρρεντ Στατυσ οφ Χοµπυτερ Ηαχκινγ Οφφενχεσ ιν Ιρελανδ ανδ τηειρ Αππλιχατιον
το τηε Ιντερνετ.
Βψ Ρορψ ΜχΙντ ψρε−ΟΒριεν∗
[2004] ΧΟΛΡ 7
Ιντροδυχτιον
Ωηιλε τηε Ιντερνετ ανδ οτηερ ινφορµατιον τεχηνολογιεσ αρε βρινγινγ ενορµουσ
βενεφιτσ το σοχιετψ, τηεψ αλσο προϖιδε νεω οππορτυνιτιεσ φορ χριµιναλ βεηαϖιουρ.1
Τηε Ιντερνετ, ανδ αλλ ιτσ χοµπονεντσ, ηασ υνδενιαβλψ ενριχηεδ ουρ λιϖεσ, ειτηερ τηρουγη
χοµµυνιχατιον, ινφορµατιον ορ εντερταινµεντ. Ονλψ νοω αρε τηε φυλλ ποτεντιαλσ οφ ιτσ
εξπανσιϖε βερ τη ιντο αλλ ωα λκσ ο φ λιφε βε χοµιν γ φυλλψ ρεαλισ εδ. Ηο ωεϖερ, ωηιλε τ ηε
βενεφιτσ οφ τηε Ιντερνετ αρε υνδενιαβλψ ϖαστ ανδ διϖερσε, σο τοο ισ ιτσ συσχεπτιβιλιτψ το
χριµιναλ αχτιϖιτψ. Τηισ προβλεµ ισ φυρτηερ χοµπουνδεδ ωιτη τηε φαχτ τ ηατ ουρ γροωινγ
δεπενδενχε ον τηε Ιντερνετ φορ εϖερψδαψ λιϖινγ µεανσ τηατ ανψ χοµπρο µισινγ οφ τηε
σψστεµ ωιλλ ιν τυρν νοτ µερελψ βε αν ατταχκ ον νετωορκεδ χοµπυτερσ, βυτ αλσο αν ατταχκ ον
ουρ δαιλψ λιϖεσ. Τηε οππορτυνιτψ φορ αβυσε χοµεσ ιν τηε δεµεανουρ οφ τηε µεδια−φριενδλψ
ηαχκερ, α φιγυρε φορ τοο λονγ ρεπρεσεντεδ ασ τηε ροβιν−ηοοδ οφ τηε χο µπυτερ αγε. Τηεσε
χριµιναλσ, αρµεδ ωιτη τηειρ εξπανσιϖε χοµπυτερ κνοωλεδγε, εξπλοιτ τηε γλοβαλ
ινφραστρυχτυρε οφ νετωορκεδ χοµπυτερσ υσυαλλψ φορ τηειρ ενριχηµεντ, αναρχηιχ προχλιϖιτιεσ,
ορ σιµπλψ φορ τηε χηαλλενγε οφ βεατ ινγ τηε σψστεµ. Ασ α ρεσυλτ, τηε λεγισλατ ιϖε αρµσ οφ
µοστ γο ϖερνµεντσ ηαϖε ε ναχτεδ σπεχ ιφιχ χο µπυτερ χριµε λεγ ισλατ ιον το χριµιναλ ισε τηισ
∗ Τηισ αρτιχλε ωασ ωριττεν ασ παρ τ οφ αν ΛΛ.Μ ∆εγρεε ατ ΥΧΧ .
1 Τηε Ελεχτρ ονιχ Φροντιερ: Τηε Χηαλλενγε οφ Υν λαωφυλ Χονδ υχτ Ινϖολϖιν γ τηε Υσε οφ τηε Ιν τερνετ (Α Ρεπορ τ
οφ τηε Πρεσιδεντσ Ωορκινγ Γρουπ ον Υνλαωφυλ Χονδυχτ ον τηε Ιντερνετ ατ π. 4 αϖαιλαβλε ον <
ωωω.χψβερχριµε.γοϖ/υνλαωφυλ.ητµ > ϖισιτεδ ον 16/1/03.
126
2
ονγοινγ πηενοµενον. Τηε πυρποσιϖε ελεµεντ οφ τηισ εσσαψ ωιλλ εξαµινε τηε χυρρεντ λαωσ
ρελατινγ το ηαχκινγ, ωιτη οβϖιουσ εµπηασισ πλαχεδ ον τηε ρελεϖαντ Ιριση λεγισλατιον, ιν
παρτιχυλαρ τηε Χριµιναλ ∆αµαγε Αχτ 1991 ανδ τηε Χριµιναλ ϑυστιχε (Τηεφτ ανδ Φραυδ)
Οφφενχεσ Αχτ 2001. Ιτ ωιλλ βε φυρτηερ εξαµινεδ ωηετηερ συχη λεγισλατιον ηασ ανψ πραχτιχαλ
εφφεχτ ιν τηειρ αππλιχατιον το τηε Ιντερνετ. Φιναλλψ, α βριεφ σψνοπσισ οφ τηε Ευροπεαν
Χονϖεντιον οφ Χψβερ−Χριµε ωιλλ βε αλλυδεδ το, ανδ τηε ρελεϖανχε οφ ιτσ αππλιχατιον το
Ιριση Λαω.
∆ισπελλινγ τηε µψτη οφ Ηαχκινγ
Τηε στερεοτψπιχαλ περχεπτιον οφ α ηαχκερ χονϕυρεσ τηε ιµαγεσ οφ α δαρκ σεχλυδεδ ροοµ
ωηερε α χοµπυτερ αφιχιοναδο ισ αττ εµπτινγ το βρεακ ιντο τηε ιµπενετραβλε σεχυρ ιτψ
σψστεµσ οφ τηε ωορλδ ωηιλστ σιµυλτανεουσλψ δεστροψινγ τηε στρυχτυρε ανδ σαφετψ οφ τηε
τεχηνολογιχαλ χιϖιλισατιον.2 Τηε τερµ ηα χκερ, ηοωεϖερ, οριγιναλ λψ ηελδ α µορε ηο νεστ,
ανδ λεσσ χριµιναλ, µεανινγ. Τηε τερµ ρεφερρεδ το τηοσε ωηο εξπεριµεντεδ ωιτη µαιν φραµε
χοµπυτερσ βετωεεν τηε 1950σ ανδ 1970σ.3 Τηεσε ηαχκερσ χουλδ βε χλοσελψ αττριβυτεδ
το πιονεερινγ τηε χοµπυτινγ ινδυστρψ.4 Ηοωεϖερ, ιν τηε 1980σ τηε πηρασε βεχαµε
σψνονψµουσ ωιτη α χραχκερ. Τηε λαττερ ισ α περσον ωηο βρεακσ ιντο οτηερ πεοπλεσ
χοµπυτερσ, α φεατ µαδε εασιερ δυε το τηε ιντερνετωο ρκινγ οφ χοµπυτερσ ϖια τηε Ιντερνετ. Ιτ
2 Τηε στερεοτψπιχαλ δεπιχτιον τενδσ το βε τηατ οφ α µαλε τεεναγερ ιν α γρεασψ τ−σηιρτ ανδ τορν ϕεανσ ωηο
σπενδσ ηουρσ σλυµπεδ οϖερ α τερµιναλ, εψεσ γαζινγ φιξεδλψ ατ τηε γρεεν γλοω οφ τηε ς∆Υ µονιτορ. Βανκσ,
µιλιταρψ ινσταλλατιονσ, υνιϖερσιτιεσ, χοµπανιεσ ανδ φινανχιαλ ινστιτυτιονσ φαλλ βεφορε ηισ ρελεντλεσσ ονσλαυγητ.
Νοωηερε ισ σα φε, νο ονε χαν κεεπ ηιµ ουτ , νο ονε κνοωσ τη ε σχαλε οφ τη ε τηρεατ, τη ε σιλεντ δεαδ λψ µεναχε
σταλκσ τηε νετωορκσ. Ι. Λλοψδ Ινφορµατιον Τεχηνολογψ Λαω 1997 (Λονδον; Βυττερωορτησ) 2νδ εδιτιον ατ
π. 181.
3 Στεϖε Ωοζνιακ οφ Αππ λε φορ εξαµπλ ε.
4 Σεε Π. Ταψλορ ,Ηαχκτιϖισµ: Ιν Σεαρχη οφ λοστ ετηιχσ? ιν.αλλΧριµε ανδ τηε Ιντερνετ 2001
(Ρουτλεδγε; Λονδον) ατ π. 61.
127

To continue reading

Request your trial