The Law of Business and Financial Transactions

AuthorRoss Phillips
Pages80-91
Αυτηορ: Ροσσ Πηιλλιπσ
Τηε Λαω οφ Βυσινεσσ ανδ Φινανχιαλ Τρανσαχτιονσ
________________________________________________________________________________
Ισ τηερε α νεεδ φορ α στατυτε−βασεδ Χοδε οφ Πραχτιχε το γοϖερν αλλ φινανχιαλ ινστιτυτιονσ?
Ι. Ιντροδυχτιον
Τηε 20τη χεντυρψ ηασ σεεν αν εξτραορδιναρψ γροωτη ιν τηε υσε οφ φινανχιαλ ινστ ιτυτιονσ ανδ
σερϖιχεσ ιν Ιρελανδ. Ωιτη τηε αδϖανχεµεντ ιν τεχηνολογψ ανδ τηε εφφεχτ ωηιχη γλοβαλισατιον ηασ,
φινανχιαλ ινστιτυτιονσ µυστ αττεµπτ το κεεπ αβρεαστ ωιτη τηισ γροωτη ανδ δεϖελοπµεντ ιν εϖερψ
ποσσιβλε ωαψ ανδ ενσυρε τηατ τηεψ αρε νο τ βεινγ λεφτ βεηινδ. Ηοωεϖερ ωιτη τηισ εϖερ−ε ξπανδινγ
γροωτη, ονε τηατ χοντινυεσ ιντο τηε 21στ χεντυρψ, τηε χοµπλεξιτιεσ ανδ προβλεµσ οφ τηε πραχτιχεσ ανδ
προχεδυρεσ οφ τηε φινανχιαλ σερϖιχεσ ινστιτυτιονσ ραισε τηειρ υγλψ ηεαδ, ανδ χριεσ φορ ρεφορµ ορ
γρεατερ ρεγυλατιονσ1 οφ τηε φινανχιαλ ινστιτυτιονσ αρε χριεδ ουτ φορ. Νοτ λεαστ οφ τηεσε χριεσ ισ τηατ φορ
τηε ιντροδυχτιον οφ α στατυτορψ−βασεδ Χοδε οφ Πραχτιχε το οϖερηαυλ τηε πρεσεντ ποσιτιον2. Τηυσ, τηε
δψναµιχ νατυρε οφ βανκινγ λαω, τουχηινγ ασ ιτ δοεσ, µορε ανδ µορε ον τηε δαιλψ λιϖεσ οφ βυσινεσσ
ανδ χονσυµερσ νεεδσ σοµε τψπε οφ γρεατερ ρεγυλατιον ανδ τιγητερ χοντρολ ρεγαρδινγ στανδαρδσ οφ
πραχτιχε ανδ τηε φολλοωινγ εσσαψ σηαλλ ρεφλεχτ ον ωηετηερ α στατυτε−βασεδ Χοδε οφ Πραχτιχε ωουλδ βε
εφφεχτιϖε ιν συχη αν αιµ.
ΙΙ: Ποσσιβλε Χοδεσ ο φ Πραχτιχε
Α Χοδε οφ Πραχτιχε χαν µεαν πραχτιχαλ γυιδανχε ιν α δοχυµενταρψ φορµ ορ φορµαλ
ρεγυλατιονσ πυρσυαντ το αν Αχτ. Α Χοδε οφ Πραχτιχε σετσ ουτ τηε παραµετερσ οφ ιντερναλ ρελατιονσηιπσ
ανδ εξτερναλ τρανσαχτιονσ. Τηε φυνχτιον οφ τηε ρυλεσ οφ α Χοδε ισ το προϖιδε α σψστεµατιχ ουτλινε οφ
1 Τηερε ισ νο σηορταγε, ον παπερ, οφ ρεγυλατορψ ποωερσ. Τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ (Λιχενσινγ ανδ Συπερϖισιον οφ
Χρεδιτ Ινστιτυτιονσ) Ρεγυλατιονσ 1992 προϖιδε τηατ ιτ ισ α χριµιναλ οφφενχε φορ α βανκ, ανδ χοµπλιχιτ σενιορ µαναγεµεντ,
το φαιλ αδεθυατελψ το ρεγυλατε τηε βανκσ οπερατιονσ. Υλτιµατελψ τηε Χεντραλ Βανκ χαν τακε αωαψ α βανκσ λιχενχε.
Ηοωεϖερ τηερε αππεαρσ το βε νο ιντερµεδιατε προχεδυρε φορ ινφραχτιονσ το βε δεαλτ ωιτη φορµαλλψ ον αν ιν−ηουσε
βασισ, τηατ ισ, ασ α δισχιπλιναρψ προχεδυρε βετωεεν τηε βανκ ανδ τηε Χεντραλ Βανκ, ϑοην Βρεσλιν Ρεχεντ ∆εϖελοπµεντσ
ιν Βανκινγ Λαω, (1998) 16 ΙΛΤ 249
2 Τηε πρεσεντ ποσιτιον ιν Ιρελανδ, υπ υντιλ ρεχεντλψ, ωασ τηατ α νυµβερ οφ Χοδεσ οπερατεδ ιν διφφερ εντ σεχτορσ ανδ τηατ
τηερε ωασ νο Χοδε γοϖερνινγ αλλ φινανχιαλ ιν στιτυτιονσ
80

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT