The Whole Picture - Gramscian Epistemology through the Praxis Prism

AuthorKillian Kehoe
Pages118-134
Τηε Ωηολε Πιχτυρε − Γραµσχιαν Επιστεµολογψ τηρουγη τηε Πραξισ Πρισµ
Βψ Κιλλιαν Κεηοε
Ιντροδυχτιον
Ιν α χοντεµποραρψ πηιλοσοπηιχαλ λανδσχαπε οφ µυλτιπλιχιτψ, δεχεντραλιζατιον ανδ
ιδεολογιχαλ οϖερηαυλσ, τηε πηιλοσοπηιχαλ τηεορ ψ οφ τρυτη ηασ τακεν µανψ φορµσ. Ψετ τηε
εχλεχτιχ τηουγητσ οφ τηε λιττλε−κνοων Ιταλιαν πηιλοσοπηερ Αντονιο Γραµσχι χουλδ βε σαιδ το
φορµ α χονσιστεντ χονστρυχτ ωιτηιν τηε χυρρεντ πηιλοσοπηιχαλ ινχονσιστενχιεσ. Φροµ τηε
πηψσιχαλ χονφινεσ οφ α πρισον χελλ ιν 1930σ Ιταλψ, Γραµσχι σουγητ χλαριτψ τηρουγη τηε χλουδ
οφ χηανγε βψ στυδψινγ τηε νατυρε οφ κνοωλεδγε ιτσελφ − ιτσ πρεσυπποσιτιονσ ανδ φουνδατιονσ
 το φορµ α νεω επιστε µολο γψ. Ηισ φαιτ η ιν µαν ανδ τηε τοολσ αϖαιλαβλε το ηιµ το χαρϖε α
προγρεσσιϖε εξιστενχε στιλλ εχηοεσ ωιτη ρελεϖανχε τοδαψ, δραωινγ σοµε ορδερ φροµ τηε
δισορδερ.
Ονε χαν αρριϖε ατ α χερταιν σερενιτψ εϖεν ιν τηε χλαση οφ τηε µοστ αβσυρδ
χοντραδιχτιονσ ανδ υνδερ τηε πρεσσυρε οφ τηε µοστ ιµπλαχαβλε νεχεσσιτψ. Βυτ ονε χαν ονλψ
ρεαχη ιτ ιφ ονε συχχεεδσ ιν τηινκινγ ηιστοριχαλλψ, διαλεχτιχαλλψ, ανδ ιδεντιφψινγ ονεσ οων
τασκ ωιτη ιντελλεχτυαλ δισπασσιονατενεσσ Ιν τηισ σενσε ονε χαν ανδ τηερεφορε µυστ βε
ονεσ οων δοχτορ.  1
Τηισ αρτιχλε αναλψσεσ Γραµσχισ αττεµπτ το διαγνοσε ανδ ρεµεδψ σοχ ιετψσ ιλλσ
τηρουγη ηισ πηιλοσοπηψ οφ πραξισ2 βψ φιρστ ουτλινινγ τηε λιϖινγ χοντεξτ οφ τηε τιµε;
σεχονδλψ, βψ λοοκινγ το τηε θυεστιονσ ασκεδ βψ Γραµσχι ανδ φιναλλψ βψ εξαµινινγ τηε
αππλιχατιον οφ αν επιστεµολογψ δεσιγνεδ φορ ανδ βψ µαν.
1 Αντον ιο Γραµ σχι, (Φεβ. 1 5τη, 1932); Λεττερσ Φροµ Πρισον, εδιτεδ βψ Λψννε Λαωνερ (Ηαρπερ ανδ Ροω,
1972), π. 227.
2 Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ επιστεµολογιχαλ τηεορψ ισ νοτ αν αρεα φορ ωηιχη Γραµσχι ισ βεστ κνοων, βυτ ρατηερ
τηε προδυχτσ οφ ηισ επιστεµολογιχαλ τηεορψ συχη ασ τηε χονχεπτ οφ ηεγεµονψ, ορ ιδεολογιχαλ ποωερ, ωηιχη
δεσχριβεσ τη ε δοµινανχε οφ ονε ιδεολογψ οϖερ αν οτηερ το σερϖε τηε ιντερεστσ οφ α χερ ταιν χλασσ ορ γρουπ.
Ηοωεϖερ τηισ αρτιχλε χονχερν σ ιτσελφ ονλψ ωιτη τηε επιστεµολογ ιχαλ ασπεχτσ οφ Γρ αµσχισ ωορκ.
118
Λικε τηε πρεδοµιναντ τηινκινγ οφ τοδαψ, Γραµσχι ρεχογνιζεδ τηε ρανγε οφ ινφλυενχεσ
ον τηε συβϕεχτ ανδ τηε οβϕεχτ ανδ σηαρεδ σιµιλαριτιεσ ωιτη λατερ ρελατιϖιστσ συχη ασ Αλφρεδ
Σχηυτζ ωηο ρεχογνιζεδ τηατ τηε ινδιϖιδυαλσ ϖιεω οφ τηε ωορλδ ισ βασεδ ατ ανψ γιϖεν τιµε
ον α στοχκ οφ πρεϖιουσ εξπεριενχε ασ ωελλ ασ συχη εξπεριενχεσ ασ αρε τρανσλατεδ το µε φροµ
µψ φελλοω µεν ανδ αβοϖε αλλ φροµ µψ παρεντσ, τεαχηερσ ανδ σο ον. Αλλ οφ τηεσε
χοµµυνιχατεδ ανδ ιµµεδιατε εξπεριενχεσ αρε ινχλυδεδ ιν α χερταιν υνιτψ ηαϖινγ τηε φορµ
οφ µψ στοχκ οφ κνοωλεδγε, ωηιχη σερϖεσ µε ασ α ρεφερενχε σχηεµα φορ τηε αχτυαλ στεπ οφ µψ
εξπλανατιον οφ τηε ωορλδ. 3
Βυτ ιν τηε σα µε ωαψ τηατ Γραµσχι οβσερ ϖεδ σεδ ιµενταρ ψ ινφλυε νχεσ ιν ο τηερ
ιντερπρετατιονσ, σο τοο διδ τηεψ ηαϖε α ρολε ιν ηισ οων. Φορ τηισ ρεασον ιτ ισ ϖιταλ το
ινϖεστιγατε ηισ λιφε βριεφλψ το ηελπ υσ υνδερστανδ ηισ πηιλοσοπηιχαλ λεγαχψ.
Ηισ Ιταλψ οφ Οπποσιτεσ
Αντονιο Γραµσχι ωασ βορν ιν 1891 ιν τηε Σαρδινιαν ϖιλλαγε οφ Αλεσ ανδ διεδ ιν 1937
ιν Ροµε. Οφ ηισ φορτ ψ−σιξ ψεαρσ, τεν ωερε σπεντ ασ α στυ δεντ ανδ πολιτ ιχαλ αχτιϖιστ ιν Τυρ ιν,
φιϖε ωερε σπεντ ασ α λεαδερ οφ τηε Ιταλιαν Χοµµυνιστ Παρτψ, ανδ ηισ λαστ τεν ωερε λιϖεδ ουτ
ιν πρισον ωηερε ηε εϖεντυαλλψ περισηεδ.4 Βορν ιν βαχκωαρδ Σαρδινια, ηε εξπεριενχεδ
διρεχτλψ τηε ποϖερτψ οφ Ιταλιαν πεασαντρ ψ ατ τηε τυρν οφ τηε χεντυρψ. Τηισ υπβρινγινγ λεδ ηιµ
το αππρεχιατε εδυχατιον ασ µοστ πεο πλε οφ ηισ εχονοµιχ χλασσ διδ ανδ λατερ το υνδερστανδ
τηε σταρκ ινεθυιτιεσ βετωεεν τηε πριϖιλεγεδ Νορτη οφ Ιταλψ ανδ τηε νεγλεχτεδ ανδ θυασι−
µεδιεϖαλ Σουτη.
3 Αλφρεδ Σχηυτζ αν δ Τηοµασ Λυχκµαν ν, Τηε Στρυχτυρεσ οφ τηε Λιφε−Ωορλδ, τρανσλατεδ βψ Ριχη αρδ Μ. Ζανερ
ανδ Η. Τριστραµ Ενγεληαρδτ (Εϖανστον Ιλλ.: Νορτηωεστερν Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1973), π. 7. Τακεν φροµ τηε
ωεβσιτε οφ τηε Γραµσχι Ινστιτυτε ιν Ροµε ατ ωωω.γραµσχι.ιτ. Τηε αναλογψ ωιτη τηε ωορκσ οφ τηε
πηενοµενολογιστσ συχη ασ Σχηυτζ, Ηεγελ ανδ Ηυσσερλ ισ δυε το βοτη τηε εξτενσιϖε ανδ ινφορµατιϖε ωεβσιτε οφ
τηε Γραµσχι Ιν στιτυτε ιν Ροµε αν δ τηε Τηοµασ Νεµετησ, Γραµσχισ Πηιλοσοπηψ: Α Χριτιχαλ Στυδψ (Ατλαντιχ
Ηιγηλανδσ: Ηυµανιτιεσ Συσσεξ: Ηαρϖεστερ Πρεσσ, 1981).
4 Γραµσχι ωασ µοϖεδ το α µεδιχαλ χλινιχ ιν Φορµια ιν 1934 ανδ εϖεντυαλλψ το τηε Θυισισανα Ηοσπιταλ ιν Ροµε
ωηερε ηε σπεντ η ισ λαστ τωο ψεαρσ υνδ ερ πολιχε γυαρδ βεφορε συφφεριν γ α φαταλ βραιν ηε µορρηαγε ον Απριλ 27,
1937. Σεε ϑαµεσ ϑολλ, Γραµσχι, (Γλασγοω, Γρεατ Βριταιν: Φοντανα Μοδερν Μαστερσ/Ωιλλιαµ Χολλινσ Σονσ &
Χο. Λτδ., 1977) π.12 ανδ ωωω.ρεδ−ενχψχλοπεδια.οργ/βιοσ/γραµσχι.ητµλ.
119

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT