Údarás Na Gaeltachta (Amendment) Act, 1999

JurisdictionIreland
CitationIR No. 11/1999
Year1999


Uimhir 11 de 1999

Number 11 of 1999


An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 1999

Údarás na Gaeltachta (Amendment) Act, 1999Uimhir 11 de 1999


AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1999


RIAR NA nALT

Alt

1.

Leasú ar alt 28 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979.

2.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979

1979, Uimh. 5


Uimhir 11 de 1999


AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1999


ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979. [26 Bealtaine, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 28 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979.

1.—Leasaítear leis seo alt 28 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979, trí “agus sé mhí” a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh “cúig bliana”.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2.—(1) Féadfar an tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 1999, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta, 1979 go 1999, a ghairm de na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta, 1979 go 1993, agus den Acht seo le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT