Undertakings: A Satisfactory Safeguard to Grave Risk?

Pages151-159
Υνδερτακινγσ: Α Σατισφαχτορψ Σαφεγυαρδ το Γραϖε Ρισκ?
Υνλεσσ χοντραχτινγ Στατεσ χαν φεελ ρεασοναβλψ ασσυρεδ τηατ ωηεν χηιλδρεν αρε
ρετυρνεδ υνδερ τηε Ηαγυε Χονϖεντιον, τηειρ ωελφαρε ωιλλ βε προτεχτεδ, τηερε ισ α
σεριουσ ρισκ τηατ τηε χοντραχτινγ Στατεσ ανδ Χουρτσ ωιλλ βεχοµε ρελυχταντ το ορδερ τηε
ρετυρν οφ χηιλ δρεν.1
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ:
Ιν αν ερα τηατ ισ βεχοµινγ εϖερ µορε διστινγυισηαβλε βψ τηε πρεϖαλενχε οφ
ιντερνατιοναλ µαρριαγεσ, ανδ, ιν α σοχιετψ ωηερε πρεϖιουσ χονστραιντσ ον τηε µοβιλιτψ
οφ πεοπλεσ αρε δισσιπατινγ χοντινυουσλψ, τηε ιµπλιχατιονσ φορ τηε διϖισιϖε αρενα οφ
φαµιλψ δ ισπυτεσ ισ α πηε νοµενο ν δεµανδ ινγ στρινγεντ αττεντ ιον. Μοστ νοταβ λψ ιν
δεβαχλεσ οφ χηιλδ χυστοδψ, παρεντσ µορε ανδ µορε οφτεν σεε φιτ το υνιλατεραλλψ ρεµοϖε α
χηιλδ φροµ ονε ϕυρισδιχτιον το ανοτηερ (νεαρλψ αλωαψσ ιν διρεχτ χονφλιχτ ωιτη τηε ωισηεσ
οφ τηε λεφτ−βεηινδ παρεντ) ιν αν αττεµπτ το ρεσολϖε τηε σιτυατιον.
Τηε Ηαγυε Χονϖεντιον ον Χιϖιλ Ασπεχτσ οφ Ιντερνατιοναλ Χηιλδ Αβδυχτιον
(ηερεαφτερ τηε Χονϖεντιον) σιγνεδ βψ Ιρελανδ ον τηε 25τη οφ Οχτοβερ 1980 ατ τηε
Ηαγυε Χονϖεντιον ον Πριϖατε Ιντερνατιοναλ Λαω, ανδ ινχορπορατεδ βψ τηε Χηιλδ
Αβδυχτιον ανδ Ενφορχεµεντ οφ Χυστοδψ Ορδερσ Αχτ (ηερεαφτερ τηε Αχτ) ον τηε 1στ οφ
Οχτοβερ 1991 στριϖεσ το ενσυρε τηατ ορδερσ µαδε ιν ονε ϕυρισδιχτιον, ιν ρελατιον το χηιλδ
αβδυχτιον, αρε βοτη ρεχογνισαβλε ανδ ενφορχεαβλε ιν αλλ οτηερ σιγνατορψ ϕυρισδιχτιονσ.
ΑΡΤΙΧΛΕ 13(Β): ΓΡΑςΕ ΡΙΣΚ
Οφ τηε φουρ δεφενχεσ χονταινεδ ιν τηε Χονϖεντιον2, τηε µοστ χοµµο ν σηιελδ
αδοπτεδ βψ αλλεγεδ αβδυχτορσ σεεκινγ το τηωαρτ αττεµπτσ το ηαϖε α χηιλδ ρετυρνεδ το
τηε ρεθυεστινγ στατε λιεσ ιν Αρτιχλε 13(β). Τηισ δεφενχε προϖιδεσ τηατ τηε ρεθυεστεδ
Στατε ισ νοτ βουνδ βψ τηε ορδερ το ρετυρν τηε χηιλδ ιφ ιτ χαν βε εσταβλισηεδ τηατ τηερε ισ
α γραϖε ρισκ τηατ ηισ ορ ηερ ρετυρν ωουλδ εξποσε τηε χηιλδ το πηψσιχαλ ορ πσψχηολογιχαλ
ηαρµ ορ οτηερωισε πλαχε τηε χηιλδ ιν αν ιντολεραβλε σιτυατιον.
Ιν τηε ινιτιαλ ψεαρσ αφτερ τηε Χονϖεντιονσ ρατιφιχατ ιον τηερε ωασ α νοταβλε
ρελυχτανχε ον τηε παρτ οφ τηε ϕυδιχιαρψ το ρετυρν α ωρονγφυλλψ ρεµοϖεδ χηιλδ ωηερε ανψ
λεϖελ οφ γραϖε ρισκ ωασ εσταβλισηεδ ιν ρελατιον το τηε αβδυχτεδ χηιλδσ ρετυρν. Τηισ
µαρκεδ ιναχτιον ιν τηε φορµατιϖε ψεαρσ οφ τηε λεγισλατιον ωασ νοτ ιν κεεπινγ ωιτη τηε
1 Ασ στατεδ βψ Καψ ϑ ιν τηε Φαµιλψ Χουρτ οφ Αυστραλια δεχισιον οφ ΜχΟωαν ϖ ΜχΟωαν (1994) ΦΛΧ 92−
451 ατ 380, ιν αττεµπτινγ το ιδεντιφψ τηε προβλεµ τηατ υνδερτακινγ σεεκ το οϖερχοµε.
2 Τηεσε αρ ε ασ φολλοωσ : Αρτ.1 3(α) − αγγρ ιεϖεδ περ σον ,ινστιτυτι ον οτηερ βοδ ψ ηαϖινγ χαρε οφ τ ηε περσον οφ
τηε χηιλδ ωασ νοτ αχτυαλλψ εξερχισινγ ηισ/ηερ χυστοδψ ριγητσ ατ τηε τιµε οφ τηε ρεµοϖαλ ορ ηαδ χονσεντεδ
το ορ συβσεθυεντλψ αχθυιεσχεδ ιν τηε ρεµοϖαλ/ρετεντιον; Αρτ.13(β) − τηερε ισ α γραϖε ρισκ τηατ χηιλδσ
ρετυρν ωουλδ εξποσε ηιµ/ηερ το πηψσιχαλ ορ πσψχηολογιχαλ ηαρµ ορ οτηερωισε πλαχε τηε χηιλδ ιν αν
ιντολεραβλε σιτυατιον; Αρτ.12 − χηιλδ ισ νοω σεττλεδ ιν νεω ενϖιρονµεντ.
151

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT