Change of Bank Details

Published date19 November 2020
IssuerDepartment of Education
TO CHANGE BANK ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT
OF SALARY OR PENSION THROUGH A BANK
IARRATAS CHUN SONRAÍ CUNTAIS BHAINC UM ÍOC
TUARASTAIL NÓ PINSIN TRÍ BHANC A ATHRÚ
Name / Ainm:
Address /
Seola
dh
:
Post Code / Cód Poist :
Phone Number
/
Teileafóin:
PPS Number
/ Uimh. PSP:
Letters / Litreacha
Payroll Number
/ Uimh.
Phárolla:
NEW BANK ACCOUNT DETAILS /
SONRAI CUNTAIS BAINC
Bank Sort Code / Cód S
ó
rtála
Bainc:
Bank
Account No. /Uimhir
Chuntais Bainc:
IBAN / IBAN:
A/C BIC/SWIFT :
A/C
BIC/SWIFT
Bank Name & Address/ Ainm agus Seoladh an Bhainc:
__________________________________________________________________________________
Signature of applicant /
Síniú an iarratasóra: __________________________ Signature 2nd Account holder/ _______________________________
niú an 2ú Sealbhóra cuntais (Applies to Joint Accounts Only / Maidi le
comhchuntais amháin
Please
do not close your Bank Account U
ntil
Your Salary or Pension is Paid to Your New Account
/
n do Chuntas Bainc, le do thoil, go dtí go noctar Do Thuarastal do Phinsean isteach i do Chuntas Nua
Please tick below for bank account details you wish to change. Tick for each account/payroll if more than one to be changed / Feic thíos le
haghaidh sonraí chuntais bhainc. Cuir tic(eanna) sa bhosca(í) cuí :
Primary Payroll (Párolla: Múinteoirí Bunscoile ) Post Primary Payroll (Párolla Múinteoirí Iar-bhunscoile)
Retired Persons Payroll (Párolla:Foireann ar Scor) NTS
POSTAL ADDRESS FOR COMPLETED FORM SEOLADH POIST DON FHOIRM COMHLÁNAITHE
Payroll: Primary OR Post Primary OR Retired Persons OR NTS Payroll Párolla: Múinteoirí Bunscoile NÓ Múinteoirí Iar-bhunscoile NÓ
Foireann ar Scor NTS
Department of Education An Roinn Oideachais
Cornamaddy Corr na Madadh
Athlone Baile Átha Luain
Co. Westmeath Co. na hIarmhí
N37 X659 N37 X659
________________________________________________________________________________________________________________
OFFICIAL USE ONLY / ÚSÁID OFIGIÚIL AMHÁIN
INPUT FOR PAY ISSUE
/ IONCHUR LE HHAG
hAGHAIDH EISIÚINT PHÁ
SIGNED/SÍNITHE_____________________________ CHECKED/SEICEÁILTE_________________________________
DATE/ DÁTA_________________________________ DATE/DÁTA__________________________________________

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT