Constitutional - Separation of Powers - President and Judiciary

AuthorDavid McCarthy
Pages217-226
1
Χονστιτυτιοναλ  Σεπαρατιον οφ Ποωερσ  Πρεσιδεντ ανδ ϑυδιχιαρψ
Βψ ∆αϖιδ ΜχΧαρτηψ
[2004] ΧΟΛΡ 13
Ιντροδυχτιον
Ιτ ισ α πρερεθυισιτε οφ ανψ γενυινε δεµοχραχψ τηατ τηε οργανσ οφ γοϖερνανχε µυστ βε
ινδεπενδεντ ιν τηρεε σπεχιφιχ αρεασ. Φιρστλψ, εαχη µυστ βε ινδεπενδεντ οφ οϖερβεαρινγ
τρανσγρεσσιον βψ τηε οτηερ οργανσ. Σινχε ποωερ χαν βε ϖερψ χορρυπτινγ ιτ µυστ βε
δελοχαλισεδ. Σεχονδλψ, τηεψ µυστ βε ινδεπενδεντ οφ εξτερναλ ινφλυενχεσ (συχη ασ βψ
χορπορατε εντιτιεσ), ωηιχη οφτεν ηαϖε ϖεστεδ ιντερεστσ χοντραρψ το τηε πυβλιχ ιντερεστ.
Φιναλλψ, α ποιντ τηατ ισ οφτεν οϖερλοοκεδ; τηεψ µυστ βε ινδεπενδεντ οφ τηε γοϖερνεδ.
Οτηερωισε ηυµαν νατυρε βεινγ ωηατ ιτ ισ, ποπυλισµ χουλδ ρεσυλτ ιν νο ηαρδ δεχισιονσ
βεινγ τακεν, το ουρ γρεατ δετριµεντ.
Βυτ τηισ φυνδαµενταλ πρινχιπλε (ινδεπενδενχε) µυστ βε βαλανχεδ ωιτη ανοτηερ αλµοστ
αντιτηετιχαλ, βυτ νεϖερτηελεσσ εσσεντιαλ πρινχιπλε  αχχουνταβιλιτψ. Ιφ ωε τηε πεοπλε αρε το
χηοοσε ουρ λεαδερσ, τηεν ιτ ισ αποδιχτιχ τηατ ωε χαν ηολδ τηεµ το αχχουντ ϖιζ. ρεµοϖε τηεµ
τηρουγη τηε βαλλοτ βοξ. Σιµιλαρλψ εαχη οργαν οφ γοϖερνµεντ µυστ βε ηελδ ιν χηεχκ, µυστ
βε αχχουνταβλε ατ λεαστ το σοµε εξτεντ βψ τηε οτηερ οργανσ.
Ιτ ισ αξιοµατιχ τηατ αβσολυτε ινδεπενδενχε ανδ αχχουνταβιλιτψ αρε µυτυαλλψ εξχλυσιϖε. Ουρ
Χονστιτυτιον ρεχογνισεσ τηισ ιντρινσιχ παραδοξ ανδ τηερεφορε χρεατεδ µανψ δεϖιχεσ το τρψ το
ρεχονχιλε τηεσε χοµπετινγ πρινχιπλεσ. Τηε θυεστιον ποσεδ ηερε ισ: ηασ τηε Χονστιτυτιον
στρυχκ τηε ριγητ βαλανχε ωιτη ρεσπεχτ το τηε ποσιτιον οφ τηε Πρεσιδεντ ανδ τηε ϕυδγεσ?
217

To continue reading

Request your trial