The Aspirational Nature Of Economic, Social And Cultural Rights; An Examination Of An Unsound Case, The Logical And Factual Misconception Of Rights

AuthorIllan Wall
Pages74-90
1
ΤΗΕ ΑΣΠΙΡΑΤΙΟΝΑΛ ΝΑΤΥΡΕ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧ , ΣΟΧΙΑΛ ΑΝ∆ ΧΥΛΤΥΡΑΛ ΡΙΓΗΤΣ; ΑΝ
ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΦ ΑΝ ΥΝΣΟΥΝ∆ ΧΑΣΕ, ΤΗΕ ΛΟΓΙΧΑΛ ΑΝΦΑΧΤΥΑΛ ΜΙΣΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝ
ΟΦ ΡΙΓΗΤΣ
ΒΨ ΙΛΛΑΝ ΩΑΛΛ
[2004] ΧΟΛΡ 1
1.1 Ιντροδυχτιον.
Ηοββεσ σαιδ1 τηατ δυρινγ τηε τιµε [ωηεν] µεν λιϖε ωιτηουτ α χοµµον ποωερ τηεψ αρε
ιν α χονδιτιον ωηιχη ισ χαλλεδ ωαρ. Τηυσ ιτ ισ τηε δυτψ οφ τηε στατε, το γιϖε σοχιεταλ
προτεχτιον το αλλ χιτιζενσ. Τηε διστινχτιον οφτεν µαδε βετωεεν εχονοµιχ, σοχιαλ ανδ
χυλτυραλ, ανδ χιϖιλ ανδ πολιτιχαλ ριγητσ, ισ αρβιτραρψ. Τηισ εσσαψ ισ σπλιτ ιν τωο παρτσ. Ιν παρτ,
Ι προποσε το εξαµινε τηε ιδεαλιζεδ ανδ τηεορετιχαλ βασισ φορ τηε διστινχτιον, ιν τηε φορ µ οφ
α ρεβυτταλ ανδ αν αφφιρµατιον. Ιν παρτ ΙΙ, Ι ωιλλ λοοκ ατ τηε ρεαλιτψ οφ δοµεστιχ ανδ
ιντερνατιοναλ ενφορχεµεντ ιν τηε φιελδ ωιτη α ϖιεω το χονχλυδινγ ον τηε φυτυρε
ϕυστιχιαβιλιτψ οφ συχη ριγητσ.
ϑυστιχιαβιλιτψ ισ, ατ λεαστ φορ τηε πυρποσεσ ο φ τηισ εσσαψ, τηε α βιλιτψ οφ αν ινδ ιϖιδυαλ
το τακε α χασε αγαινστ α στατε ιν βρεαχη οφ ιτσ οβλιγατιονσ. Τηυσ ωηιλε τηε ΕΧΗΡ ισ
ϕυστιχιαβλε, τηε ΙΧΕΣΧΡ ισ νοτ. Ωηιλε εχονοµιχ, σ οχιαλ α νδ χυλτυραλ ριγητ σ µαψ βε φο υνδ
ιν α ϖαστ αρραψ οφ ιντερνατιοναλ δοχυµεντσ, φροµ τηε Ιντερνατιοναλ Λαβουρ Οργανιζατιον2 το
1 Hobbes, Thomas, “Leviathan”, (1651), part 1, chapter 13.
2 www.webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?lang=EN, Particularly Conv.s 87
and 98, establish justiciability for states, unions, and employer organizations. A further discussion of this
and the European social charter can be found in Ewing’s “Social Rights and constitutional Law.” Public
Law [1999], p104, at p108.
74
2
τηε Χονϖεντιον ον Ελιµινατιον οφ αλλ φορµσ οφ ∆ισχριµινατιον Αγαινστ Ωοµεν3, Ι ωιλλ
δεαλ ονλψ ωιτη τηε µαιν ΥΝ χονϖεντιον, τηε ΙΧΕΣΧΡ, δυε το σπαχε χονστραιντσ.
2.1 Α Ρεβυτταλ.
Τηερε αρε εσσεντιαλλψ σιξ αργυµεντσ αγαινστ σοχιο−εχονοµιχ ριγητσ. Τηειρ γοαλ ισ το
δεϖαλυε τηοσε ριγητσ, το ιµπλψ α λαχκ οφ παριτψ ωιτη χιϖιλ ανδ πολιτιχαλ ριγητσ. Ι χοντενδ τηατ
συχη α δεϖαλυατ ιον ισ ιλλογιχαλ α νδ πολιτ ιχαλ.
2.2 Ιµποσσιβιλιτψ οφ Ιµπλεµεντατιον, Ενφορχεµεντ ανδ Εθυαλιτψ?
Χρανστον σαψσ α ριγητ ισ λικε α δυτψ, ιν τηατ ιτ µυστ πασσ τηε τεστ οφ πραχτιχαλιτψ.4 Λετ υσ
ασσυµε τηατ Χοµµυνιστιχ ωελφαρε ανδ σοχιαλλψ ϕυστ µεασυρεσ χουλδ νοτ βε ενφορχεδ ιν α
λιβεραλ δεµοχραχψ. Βοτη πραχτιχε5 ανδ τηεορψ ποιντ το τηε φαχτ τηατ εχονοµιχ, σοχιαλ ανδ
χυλτυραλ ριγητσ, γιϖεν α λιβεραλ ιντερπρετ ατιον, χαν χερταινλψ βε ϕυστιχιαβλε. Τηερε σεεµσ το
βε α πρεσυµπτιον τηατ βεχαυσε ριγητσ αρε χονστιτυτιοναλ τηεψ αρε νεχεσσαριλψ ϖερψ ωειγητψ.
Ηοωεϖερ τηερε ισ νοτηινγ το συγγεστ,6 τηατ συχη ριγητσ χουλδ νοτ βε ινχορπορατεδ ιντο α
λιβεραλ µοδελ. Ιτ ισ νοτεωορτηψ τηατ Λοχκε ανδ Μιλλ σαω α πλαχε φορ εχονοµιχ, σοχιαλ ανδ
χυλτυραλ ριγητσ ιν τηειρ ιδεαλιζεδ µοδελ. Περηαπσ α σο φτερ λινε ωασ τακεν βψ Μανδλερ7, ωηο
σαιδ εχο νοµιστ σ αρε τρουβλεδ βψ τηε ποωερ οφ ριγητσ το µακε υνχοµπροµισινγ χλαιµσ ον
ρεσουρχεσ, το σετ πριοριτιεσ φορ σοχιαλ εξπενδιτυρεσ ανδ ρεδιστριβυτιον οφ γοοδσ, ρεγαρδλεσσ
οφ εχονοµιχ ρεαλιτψ οφ σχαρχιτψ. Γοστινσ8 ρεσπονσε το Μανδλερ συχχινχτλψ ποιντσ το τηε
φαχτ τηατ χιϖιλ ανδ πολιτιχαλ ριγητσ αρε ασ ρεχκλεσσ (ιν εχονοµιχ τερµσ) ασ σοχιαλ ανδ
3 Art 10 (education), Art 11 (employment), Art 12 and CEDAW General Recommendation 24 (Doc
A/54/38/Rev. 1, Chapter 1) (health).
4 Cranston, Maurice, “What Are Human Rights”, (The Bodley Head, (pub) England, 1973), p66.
5 See 5.1, particularly the Olga Tellis v Bombay Municipal Corporation, [1986] AIR, 180.
6 In fact quite the contrary, the ICESCR demands that states enshrine economic, social and cultural rights,
but only requests that their implementation need be gradual, and based on the countries development.
7 Harvard School of human Rights Program. “Economic and Social Rights and the Right to health - An
interdisciplinary discussion held at Harvard Law School in September 1993.” (1995, Harvard), p7.
75

To continue reading

Request your trial