The Changing Irish Approach to Questions of Criminal Justice: Media Portrayal, Moral Panic and Myopic Politics

AuthorYvonne Marie Daly B.C.L.
PositionCurrently researching for M.Litt Degree at Trinity College Dublin, holder of a Government of Ireland Scholarship from the Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences
Pages160-182
1
Τηε Χηανγινγ Ιριση Αππροαχη το Θυεστιονσ οφ Χριµιναλ ϑυστιχε:
Μεδια Πορτραψαλ, Μοραλ Πανιχ ανδ Μψοπιχ Πολιτιχσ
Βψ Ψϖοννε Μαριε ∆αλψ Β.Χ.Λ.°
[2004] ΧΟΛΡ 9
Ιντροδυχτιον
Ιν ηισ 2001 βοοκ Τηε Χυλτυρε οφ Χοντρολ, ∆ αϖιδ Γ αρλανδ, λο οκινγ ατ τηε χρ ιµιναλ
ϕυστιχε ανδ χριµε χοντρολ πολιχιεσ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, ουτλινεδ α
χυλτυραλ φορµατιον ωηιχη ηε τερµεδ τηε  χριµε χοµπλεξ οφ λατε µοδερνιτψ1. Τηισ,
αχχορδινγ το Γαρλανδ, ισ α ωορλδ ϖιεω ωηιχη, ονχε εσταβλισηεδ, δοεσ νοτ χηανγε ραπιδλψ. Ιτ
ισ χηαραχτερισεδ βψ τηε φολλοωινγ αττιτυδεσ, βελιεφσ ανδ ασσυµπτιονσ:
(ι) ηιγη χριµε ρατεσ αρε ρεγαρδεδ ασ α νορµαλ σοχιαλ φαχτ,
(ιι) εµοτιοναλ ινϖεστµεντ ιν χριµε ισ ωιδεσπρεαδ ανδ ιντενσε, ενχοµπασσινγ
ελεµεντσ οφ φασχινατιον ασ ωελλ ασ φεαρ, ανγερ ανδ ρεσεντµεντ,
(ιιι) χριµε ισσυεσ αρε πολιτιχισεδ ανδ ρεγυλαρλψ ρεπρεσεντεδ ιν εµοτιϖε τερµσ,
(ιϖ) χονχερνσ αβουτ ϖιχτιµσ ανδ πυβλιχ σαφετψ δοµινατε πυβλιχ πολιχψ,
(ϖ) τηε χριµιναλ ϕυστιχε στατε ισ ϖιεωεδ ασ ιναδεθυατε ορ ινεφφεχτιϖε,
(ϖι) πριϖατε, δεφενσιϖε ρουτινεσ αρε ωιδεσπρεαδ ανδ τηερε ισ α λαργε µαρκετ ιν
πριϖατε σεχυριτψ,
(ϖιι) α χριµε χονσχιουσνεσσ ισ ινστιτυτιοναλισεδ ιν τηε µεδια, ποπυλαρ χυλτυρε ανδ
° Χυρρεντλψ ρεσεαρχηινγ φορ Μ.Λιττ ∆εγρεε ατ Τρινιτψ Χολλεγε ∆υβλιν, ηολδερ οφ α Γοϖερνµεντ οφ Ιρελανδ
Σχηολαρσηιπ φροµ τηε Ιριση Ρεσεαρχη Χουνχιλ φορ τηε Ηυµανιτιεσ ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ. Ωηιλε αλλ οπινιονσ,
ερρορσ ανδ/ορ οµισσιονσαρε τηε αυτηορ∋σ οων σηε ωουλδ λικε το τηανκ Μρ. ∆εχλαν ΜχΓρατη οφ Τρινιτψ
Χολλεγε Σχηοολ οφ Λαω φορ ηισ ηελπ α νδ αδϖι χε.
1 Γαρλανδ, ∆. Τηε Χυλτυρε οφ Χοντρολ (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2001) π. 163
160
2
τηε βυιλτ ενϖιρονµεντ.2
Συχη α ωορλδ ϖιεω λεαδσ το ινχρεασινγ ποπυλιστ πυνιτιϖενεσσ3 ανδ χαν ηαϖε αν
οϖερωηελµινγ εφφε χτ ο ν τηε πολιτιχαλ ανδ σο χιετ αλ απ προ αχη τ ο χριµε ανδ τηε τρε ατµε ντ ο φ
χριµινα λσ. Ι τ ισ σ υβµιττεδ τηατ , ω ηιλε Ιρ ελανδ µαψ νοτ ασ ψετ ηαϖε εντιρελψ ρεαχηεδ τηε σαµε
στατε οφ χριµε χονσχιουσνεσσ ανδ µαψ νοτ ηαϖε φυλλψ αχηιεϖεδ τηε χριµε χοµπλεξ οφ ειτηερ
τηε ΥΣ ορ τ ηε ΥΚ, ιτ µαψ ινδεεδ βε σετ ον τηατ τραϕεχτορψ. Ρεχεντ ψεαρσ ηαϖε σεεν Ιρελανδ
ανδ τηε Ιριση πυβλιχ µοϖινγ φυρτηερ ανδ φυρτηερ αωαψ φροµ τηε ιδεαλσ οφ τηε πεναλ−ωελφαρε
στατε ωηιχη τηεψ ηαδ ονχε εµβραχεδ ανδ χηερισηεδ (ασ ηαδ οτηερ στατεσ ιν τηε εαρλψ το µιδ−
τωεντιετη χεντυρψ). Τηε χονχεπτ οφ πεναλ−ωελφαρισµ χοµβινεδ τηε λιβεραλ λεγαλισµ οφ δυε
προ χεσσ ανδ προ πο ρτιο νατ ε πυ νισηµεντ ωιτ η α χο ρρεχτιοναλισ τ χο µµιτµεντ τ ο ρε ηαβιλιτ ατιο ν,
ωελφαρ ε ανδ χριµινολογ ιχαλ εξ περτισε4. Τηε Ιριση εξπεριενχε οφ τηε πεναλ−ωελφαρε αππροαχη
το χριµιναλ ϕυστ ιχε, ωασ φυρτ ηερ χολο υρε δ βψ χο νστ ιτυτ ιονα λ ιµπερατιϖε σ ανδ τηε δ υτψ
ιµποσεδ ον τηε Στατε βψ Βυνρεαχητ να ηΕιρεανν το υπηολδ χερταιν φυνδαµενταλ ριγητσ οφ
τηε χιτιζεν.
Ηο ωεϖερ, ιτ ωουλδ βε ναϖε το συγγεστ τηατ Ιριση σοχιετψ στιλλ ηολδσ τ ρυε το τηε
αβοϖε−ουτλινεδ πρινχιπλεσ. Τηισ αυτηορ ωουλδ συγγεστ τηατ ουρ µοδερν νατιον στατε ηασ ιν
φαχτ µοϖεδ ον φρ οµ αν αππρ οαχ η το χριµινα λ ϕυστ ιχε ωη ιχη βεσ ποκ ε τηε ϖαλυεσ οφ πεν αλ−
ωελφαρισµ, λιβεραλ δεµοχραχψ ανδ δυε προχεσσ τοωαρδ α ποσιτιον ωηιχη ρεπρεσεντσ ποπυλιστ
πυνιτιϖενεσσ, πολιτιχαλ/λεγισλατιϖε πανιχ ανδ τηε πρινχιπλεσ οφ α µορε χριµε χοντρολ−οριεντεδ
µοδελ. Φυρτηερµορε, ιτ ισ συβµιττεδ τηατ α λαχκ οφ χλεαρ, ινφορµεδ δεβατε ωιτη ρεγαρδ το
2 Ιβιδ.
3 Ο∆οννελλ, Ι. ανδ ΟΣυλλιϖαν, Ε. Χριµε Χοντρολ ιν Ιρελανδ Τηε Πολιτιχσ οφ Ιντολερανχε
(Υνδερχυρρεντσ, ΧΥΠ, 2001) π. 80 Τηεσε αυτηορσ συγγεστ τηατ α ποπυλιστ πυνιτιϖενεσσ χηαραχτερισεσ τηε
Βριτιση ανδ Αµεριχαν ρεσπονσε το χριµε: τουγη πολιτιχαλ ρηετοριχ λεαδσ το α ηαρδενινγ ιν πυβλιχ ανδ
ϕυδιχιαλ αττιτυδεσ, α ρισε ιν πυβλιχ ανξιετψ, αν εξπλοσιον ιν τηε σιζε οφ τηε πρισον ποπυλατιον ανδ σο ον.
161

To continue reading

Request your trial