The Doctrine of Humanitarian Intervention: A Double Standard?

AuthorEoghan MacSweeny
PositionBCLFR LL.M
Pages100-117
Τηε ∆οχτρινε οφ Ηυµανιταριαν Ιντερϖεντιον:
Α ∆ουβλε Στανδαρδ?
1. Α Ριγητ οφ Ηυµανιταριαν Ιντερϖεντιον?
Τηε µοστ χεντραλ ρολε οφ µοδερν ιντερνατιοναλ λαω ηασ βεεν τηε πρεϖεντιον οφ ωαρ ανδ τηε
υσε οφ φορχε βετωεεν Στατεσ. Αφτερ τηε δεϖαστατιον οφ τωο ωορλδ ωαρσ ιν τηε τωεντιετη−
χεντυρψ, τηε νατιονσ οφ τηε ωορλδ φοχυσεδ υπον τηε προµοτιον ανδ προτεχτιον οφ
ιντερνατιοναλ πεαχε ανδ σεχυριτψ ωηεν τηε Υνιτεδ Νατιονσ Χηαρτερ ωασ σιγνεδ ιν 1945.
Τηε Χηαρτερ χονταινσ α σψστεµ οφ χολλεχτιϖε σεχυριτψ ιν ορδερ το µαινταιν ιντερνατ ιοναλ
πεαχε ανδ το πρεϖεντ τηε σχουργε οφ ωαρ1. Ωιτηιν τηισ σψστεµ, τηε Σεχυριτψ Χουνχιλ ηασ
τηε πριµαρψ ρεσπονσιβιλιτψ οφ µαινταινινγ τηε πεαχε, ανδ ενϕοψσ α λεγαλ µονοπολψ οϖερ
τηε υσε οφ φορχε2 (εξχεπτ ιν τηε χασε οφ σελφ−δεφενχε φροµ αρµεδ ατταχκ ιν Αρτιχλε 51).
Αρτιχλε 2(4) προηιβιτσ τηε υσε οφ ορ τηρεατ οφ φορχε βετωεεν στατεσ, ωηιλε Χηαπτερ ςΙΙ οφ
τηε Χηαρτερ χονταινσ αν ελαβορατε σψστεµ οφ εχονοµιχ, πολιτιχαλ ανδ µιλιταρψ ενφορχεµεντ
µεασυρεσ αγαινστ αγγρεσσιον3.
Το ιµπλεµεντ τηε Χηαπτερ ςΙΙ προχεδυρε, τηε Σεχυριτψ Χουνχιλ µυστ φιρστ
δετερµινε τηατ τηερε ηασ βεεν α τηρεατ το τηε πεαχε, βρεαχη οφ τηε πεαχε ορ αχτ οφ
αγγρεσσιον υνδερ Αρτιχλε 394. Τηε Σεχυριτψ Χουνχιλ µαψ τηεν αυτηοριζε τηε υσε οφ φορχε
(Αρτιχλε 42) ορ αππλψ σανχτιονσ (νον−µιλιταρψ ενφορχεµεντ αχτιονσ) τηρουγη Αρτιχλε 41, ιν
ορδ ερ το ρεµεδψ τ ηε σιτ υατ ιον. Αλτ ηου γη ιτ ισ γε νεραλλψ αγρε εδ τ ηατ τηε π ροη ιβιτ ιον ο ν τηε
υσε οφ φορχε ισ νοτ ονλψ τρεατψ ανδ χυστοµαρψ λαω βυτ ισ αλσο ιυσ χογενσ, τηερε ισ νο
χοµπαραβλε αγρεεµεντ ον τηε εξαχτ σχοπε οφ τηε προηιβιτιον5.
Εογηαν ΜαχΣωεεν ψ ΒΧΛΦΡ ΛΛ.Μ
1 Χηαρτερ οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ, ηττπ://ωωω.υνηχηρ.χη/ητµλ/µενυ3/β/χη−πρεαµ.ητµ , 1945; Πρεαµβλε.
2 Στεινερ, Ηενρψ ϑ., ανδ Αλστον, Πηιλιπ; Ιντερνατιοναλ Ηυµαν ριγητσ ιν Χοντεξτ: Λαω, Πολιτιχσ, Μοραλσ,
(Οξφορδ, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2νδ εδιτιον, 2000) π.649.
3 Μαλανχζυκ, Πετερ; Ακεηυρστσ Μοδερν ιντροδυχτιον το Ιντερνατιοναλ Λαω, (Λονδον, Ρουτλεδγε, 7τη
εδιτιον, 1997) π.387.
4 Χηεστερµαν, Σιµ ον; ϑυστ Ωαρ ορ ϑυστ Πεαχε? Ηυµανιταριαν Ιντερϖεντιον ανδ Ιντε ρνατιοναλ λαω,
(Οξφορδ, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2001) π.124.
5 Γραψ, Χηριστινε,  Ιντερνατιοναλ Λαω ανδ τηε Υσε οφ Φορχε, (Οξφορδ, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2000) π.
24.
100
Μανψ χοµµεντατορσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηερε εξιστσ αν εξχεπτιον το τηε προηιβιτιον
ον φορχε ιν Αρτιχλε 2(4), τηατ ισ, τηε δοχτρινε οφ ηυµανιταριαν ιντερϖεντιον. Τηισ δοχτρινε
διχτατεσ τηατ τηε υσε οφ φορχε ισ ϕυστιφιεδ ιφ α Στατε ιντερϖενεσ ιν ανοτηερ ιν ορδερ το σαϖε
λιϖεσ ορ προτεχτ τηε βασιχ ηυµαν ριγητσ οφ α ποπυλατιον. Τηισ υσε οφ φορχε σεεµσ το φαλλ
ουτσιδε τηε Χηαρτερ σινχε τηε ινϖαδεδ Στατε ωιλλ νοτ ηαϖε χονσεντεδ το τηε ιντερϖεντιον
ανδ τηε αχτιον δοεσ νοτ ηαϖε τηε αυτηοριζατιον οφ τηε Σεχυριτψ Χουνχιλ (ιτ ισ α υνιλατεραλ
αχτιον ωηιχη ισ συπποσεδλψ τακεν ωηεν τηε χολλεχτιϖε σεχυριτψ σψστεµ οφ τηε Υνιτεδ
Νατιον σ φαιλσ το δεαλ ωιτ η τηε ρελε ϖαντ σ ιτυατιον) . Ηοωε ϖερ, προ πονεντσ οφ ηυµανιτ αριαν
ιντερϖεντιον ϕυστιφψ τηε δοχτρινε ον τηε βασισ τηατ τηερε σεεµσ το βε αν ινηερεντ τενσιον ιν
τηε Χηαρτερ βετωεεν τηε προηιβιτιον οφ τηε υσε οφ φορχε ανδ προτεχτιον οφ Στατεσ
σοϖερειγντψ ον τηε ονε ηανδ, ανδ τηε προτεχτιον ανδ προµοτιον οφ ηυµαν ριγητσ ον τηε
οτηερ (γοϖερνεδ βψ Αρτιχλεσ 1(3)6, 55 ανδ 567 οφ τηε Χηαρτερ).
Τηισ τενσιον βεχαµε εσπεχιαλλψ ρελεϖαντ ιν τηε 1990σ ασ α ρεσυλτ οφ τωο ινχιδεντσ
ωηιχη ωερε περχειϖεδ ασ δεµονστρατινγ τηε φαιλυρε οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ σψστεµ. Φιρστλψ,
τηε γενοχιδε ιν Ρωανδα ιν 1994 ωασ χοµπλετελψ ιγνορεδ βψ τηε ιντερνατιοναλ χοµµυνιτψ;
τηε ωορλδ στοοδ βψ ασ πεοπλε ωερε σψστεµατιχαλλψ µασσαχρεδ8. Σεχονδλψ, ωηεν ΥΝ τροοπσ
στοοδ βψ ασ χιϖιλιανσ ωερε σλαυγητερεδ ιν τηε τοων οφ Σρεβρενιχα ιν Βοσνια ιν 1995, α σο−
χαλλεδ ΥΝ σαφε−ηαϖεν, τηερε ωασ πυβλιχ ουτχρψ ατ τηε σηαµεφυλ ιναχτιον οφ τηε Υνιτεδ
Νατιονσ ιν τηε φαχε οφ συχη φλαγραντ αβυσε οφ ηυµαν ριγητσ9. Τηε σηορτχοµινγσ οφ τηε
Υνιτεδ Νατιονσ σψστεµ βεχαµε παινφυλλψ οβϖιουσ ιν τηε λιγητ οφ τηεσε τραγιχ ινχιδεντσ
ωηιχη σηοχκεδ τηε χονσχιενχε οφ τηε ωορλδ.
Ωηιλε τηε ρεασονσ φορ αχχεπτανχε οφ α δοχτρινε οφ ηυµανιταριαν ιντερϖεντιον
βεχο µε χοµπε λλινγ ιν συχη χιρ χυµσ τανχεσ, ιτ ι σ νοτ ωιτηουτ ιτσ διφφ ιχυλτιε σ. Τηε ΥΝ
Χηαρτερ, ασ ωελλ ασ δεχισιονσ οφ τηε Γενεραλ Ασσεµβλψ ανδ τηε Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ
6 Αρτιχλε 1(3): Τηε Πυρποσεσ οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ αρε () [τ]ο αχηιεϖε ιντερνατιοναλ χοοπερατιον ιν
σολϖιν γ ιντερνα τιοναλ πρ οβλεµσ οφ αν εχονοµ ιχ, σοχια λ, χυλτυραλ, ορ η υµανιταριαν χηαρ αχτερ, ανδ ιν πρ οµοτινγ
ανδ ενχουραγ ινγ ρεσπεχτ φορ ηυµ αν ριγητσ ανδ φορ φυνδ αµενταλ φρεεδοµσ φ ορ αλλ ωιτηουτ δισ χριµινατιον ασ το
ραχε, σεξ, λανγυαγε, ορ ρελιγιον.
7 Αρτιχλεσ 55 ανδ 56: Αλλ µεµβερσ πλεδγε το τακε ϕοιντ ανδ σεπαρατε αχτιον ιν χοοπερατιον ωιτη ΥΝ το
αχηιεϖε χρεατιον οφ χονδιτιονσ οφ σταβιλιτψ ανδ ωελλ−βεινγ νεχεσσαρψ φορ πεαχεφυλ αν δ φριενδλψ ρελα τιονσ
αµονγ νατιονσ, βψ προµοτινγ [ιντερ αλια] υνιϖερσαλ ρ εσπεχτ φορ, αν δ οβσερϖανχ ε οφ, ηυµαν ρι γητσ ανδ
φυνδαµεντ αλ φρεεδοµσ φορ αλλ.
8 Ηυµαν Ριγητσ Ωατ χη;  Ωορλδ Ρεπορτ 2000 , Ηυµαν Ριγητσ Ωατχη, Νεω Ψορκ, 1999; π. ξιϖ.
Ιβιδ. π. ξϖ.
9 Ιβιδ.
101

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT