Witness Intimidation - Criminal Justice in Crisis?

AuthorColmán P. Ó Donnchadha
Pages91-110
1
Ωιτνεσσ Ιντιµιδατιον  Χριµιναλ ϑυστιχε ιν Χρισισ?
Βψ Χολµ〈ν Π.  ∆οννχηαδηα
[2004] ΧΟΛΡ 5
1. Ιντροδυχτιον
Τηε χολλεχτιϖε αµνεσια1 αφφλιχτινγ ωιτνεσσεσ ιν Ιρ ιση χουρτσ ρεχεντλψ ισ α χονχερν. Ιτ ισ α
προβλεµ τηατ ηαµπερσ τηε φυνχτιονινγ οφ τηε χουρτσ ωηιλστ σιµυλτανεουσλψ εροδινγ πυβλιχ
χονφιδενχε ιν τηε χριµιναλ ϕυστιχε σψστεµ. Ωηετηερ ορ νοτ ωιτνεσσ ιντιµιδατιον ισ χεντραλ
το τηε χολλαπσε οφ τηε ρεχε ντ Λιαµ Κεανε µυρδερ τρ ιαλ ισ νοτ τηε παρτιχυλαρ χονχερν οφ τηισ
παπερ. Μορε σο, αρε τηε θυεστιονσ ποσεδ ιν ιτσ ωακε. Σηουλδ τηε ωιτνεσσ προτ εχτιον
προγραµµε βε εξπανδεδ ορ δισβανδεδ? Σηουλδ Ιριση χουρτσ αχχεπτ στατεµεντσ µαδε βψ
ωιτνεσσεσ ατ πρε−τριαλ σταγε ασ συβσταντιϖε εϖιδενχε? Σηουλδ τηε χριµεσ οφ περϕυρψ ανδ
χοντεµπτ οφ χουρτ βε πλαχεδ ον α στατυτορψ φοοτινγ? Σηουλδ τηε Σπεχιαλ Χριµιναλ Χουρτ βε
εϖεν φυρτηερ µαινστρεαµεδ ιντο τηε ορδιναρψ χρ ιµιναλ ϕυστιχε σψστεµ? Ηοω δο ωε
βαλανχε τηε ριγητσ οφ τηε αχχυσεδ ωιτη τηε ριγητσ οφ ωιτνεσσεσ?
Φεννελλ2 δεσχριβεδ τηε πυβλιχ αρενα ιν τηε εαρ λψ 1990σ ασ βεινγ σατυρατεδ ωιτη σουνδ
βιτε χριµιναλ δισχουρσε. Ιν τηε αφτερµατη οφ τηε χολλαπσεδ Κεανε τριαλ, ωε µυστ συρελψ
ηαϖε αδϖανχεδ το α συπερ−σατυρατεδ σολυτιον οφ θυιχκ φιξ ρεµεδιεσ. Βεφορε αττεµπτινγ το
ανσωερ τηε θυεστιονσ ποσεδ αβοϖε, τηισ δοχυµεντ σετ σ ουτ το αναλψσε τηε νατυρε ανδ εξτεντ
οφ ωιτνεσσ ιντιµιδατιον ιν Ιρελανδ ανδ ωηατ µεασυρεσ αρε ιν πλαχε το δεαλ ωιτη τηε
1 ϑυστιχε Παυλ Χαρνεψ ρεπορτεδ ιν τηε Ιριση Τιµεσ Οχτοβερ 31στ 2003.
2 Φεννελλ Χαρολινε, Χριµε ανδ Χρισισ ιν Ιρελανδ−ϑυστιχε βψ Ιλλυσιον Χορκ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ 1993.
91
2
προ βλεµ ιν βοτ η δοµεστ ιχ αν δ Ευ ρο πεαν λαω. Βασ εδ ο ν τ ηισ α ναλ ψσισ , α ρ εϖιεω ο φ σο µε ο φ
τηε ρεφορµ οπτιονσ αϖαιλαβλε ισ πρεσεντεδ.
2. Ωηατ ισ τηε σχοπε οφ τηε προβλεµ?
Τηερε ισ αν αβσενχε οφ χο µπρεηενσιϖε δατα ον ειτηερ τηε ε ξτεντ ορ χιρχυµστανχεσ οφ
ωιτνεσσ ιντιµιδατιον ιν Ιρελανδ. Τη ισ ισ υνδερστανδ αβλε γιϖεν τηατ συχχεσ σφυλ ιντ ιµιδατ ιον
ωιλλ συρελψ γο υνρεπορτεδ αλονγ ωιτη τ ηε ινιτιαλ χριµε. Τηε Λαω Σοχ ιετψ οφ Ιρελανδ στατεδ
ρεχεντλψ τηατ τηε Σοχιετψ δοεσ νοτ ρεαλλψ βελιεϖε τηατ τηερε ισ α σεριουσ συσταιναβλε
προβλεµ ωιτη ωιτνεσσ ιντιµιδατιον. 3 Ωε ωουλδ βε δοινγ ουρ αναλψσισ α δισσερϖιχε νοτ το
αναλψσε τηε αχχυραχψ οφ τηισ στ ατεµεντ. Το αχηιεϖε τηισ, ωε µυστ ανσωερ τωο θυεστιονσ.
Φιρστ λψ, ωηατ ισ ωιτνεσσ ιντιµιδατιο ν? Σεχονδλψ, ηο ω πρεϖα λεντ ισ ιτ ιν Ιρελανδ τοδαψ?
2.1. Ωηατ ισ Ωιτνεσ σ Ιντιµιδατιον
Ανψ αττεµπτ το δεφινε τηισ προβλεµ σηουλδ φιρστλψ παψ χογνισανχε το τηε εφφορτσ οφ τηε
λεγισλατυρε το αρριϖε ατ α δεφινιτιον. Σεχτιον 41 (1) οφ τηε Χριµιναλ ϑυστιχε Αχτ 1999
χρεατεδ τηε στατυτορψ οφφενχε οφ ιντιµιδατ ιον οφ ωιτνεσσεσ ωιτη α µαξιµυµ σεντενχε ον
χονϖιχτιον οφ 10 ψεαρσ ιµπρισονµεντ.
Α περσον, αχχορδινγ το τηε αχτ, ωηο ηαρµσ ορ τηρεατενσ ορ ιν ανψ οτηερ ωαψ ιντιµιδατεσ
ορ πυτσ ιν φεαρ ανοτηερ περσον  ωιτη τηε ιντεντιον τηερεβψ οφ χαυσινγ τηε ινϖεστ ιγατιον ορ
τηε χουρσε οφ ϕυστιχε το βε οβστρυχτεδ, περϖερτεδ ορ ιντερφερεδ ωιτη σηαλλ βε γυιλτψ οφ αν
οφφενχε. Τηισ δεφινιτιον οφ ωηατ χονστιτυτεσ ωιτνεσσ ιντιµιδατιον ισ ναρροω ιν τηατ ιτ
3 Μρ Γερρψ Γριφφιν, Ιριση Τιµεσ ∆εχεµβερ 2νδ.
92

To continue reading

Request your trial